Mosse­krå­kas svale­sang

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - HERMUND L. KJERNLI

Årets festival er en hyl­lest til Mosse­krå­ka, hvor­for har dere valgt det­te te­ma­et?

– Det er en sagn­om­sust fugl som har gitt navn til mye her i byen, blant an­net rocke­klub­ben Kråke­rei­ret. Nå som Moss og Ryg­ge skal slås sam­men blir det et nytt kommunevåpen med Ryg­ges gull­spo­re som sym­bol, mens krå­ka til Moss blir bor­te. Selv er jeg 50 pro­sent lar­kol­ling og 50 pro­sent mos­sing, og sy­nes gull­spo­ren er vak­ker, men jeg syns man kan gi og ta litt.

Det­te er vår måte å si på krå­kas veg­ne; «hei, ikke glem meg!». Selv om krå­ka for­svin­ner fra kom­mune­vå­pe­net vil den all­tid va­ere et stort sym­bol for oss.

På Krå­ki­va­len blir det en egen kråke­kunst­ut­stil­ling. Hvor man­ge bi­drag har dere fått inn?

– Vi har måt­tet re­di­ge­re lis­ta så man­ge gan­ger at jeg har kom­met ut av tel­lin­gen, men jeg tror det er rundt 30. Det er både me­tall­kunst og bilde­kunst, for å nev­ne noe. Chris­top­her Nil­sen, som man­ge nok kjen­ner til, har også bi­dratt. Det er man­ge som øns­ker å si noe om be­tyd­nin­gen av Kråke­rei­ret, el­ler Blin­ken som det egent­lig het, en av Nor­ges elds­te rocke­klub­ber som ble grunn­lagt i 1962. Vi har stor re­spekt for alle ar­tis­ter som bi­drar fra fjern og na­er.

Hva skal skje el­lers un­der fes­ti­va­len?

– Det blir fire da­ger med mu­sikk og kunst. Blant ar­tis­te­ne som skal på sce­nen er Khali­fa­tet og DJ Loys, samt The Ho­ly Moun­tain – som spil­ler litt sur­rea­lis­tisk mu­sikk, og blant an­net blan­der trekk­spill og trom­mer til flot­te har­mo­ni­er. Vi har fått noen av­bud i sis­te li­ten, men hel­dig­vis har spor­ty folk trop­pet opp som er­stat­ning på kort var­sel, så det blir noen over­ras­kel­ser også. Jeg må også få tak­ke alle støtte­spil­ler­ne som har va­ert snil­le og spon­set oss når vi treng­te det som mest.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg? – Al­bert Åberg-bø­ke­ne hus­ker jeg vel­dig godt fra barn­dom­men.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– Da snur jeg på haelen og går to me­ter, før jeg snur igjen og går to me­ter til­ba­ke.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog for?

– At folk skal få vel­ge selv, uan­sett, og at det bør ut­vi­ses mer skjønn.

Er det noe du ang­rer på?

– Det spørs­må­let har jeg stilt meg selv man­ge gan­ger, og kom­met fram til at jeg ikke gjør det. Jeg had­de ikke hatt de er­fa­rin­ge­ne og re­flek­sjo­ne­ne jeg har i dag om jeg ikke had­de tatt de val­ge­ne jeg har tatt.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Kan­skje Pi­cas­so? Da vil­le jeg spurt han hvor­for han mal­te den hvi­te duen som han gjor­de, og hå­pet på et langt svar.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Gla­de men­nes­ker, in­klu­dert meg selv, og det å se re­sul­ta­ter av ar­bei­det jeg gjør.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Man­ge, men jeg tror jeg går for mor­mor. En klok dame som jeg all­tid har sett opp til.

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– At jeg er like sik­ker som jeg er usik­ker er noe jeg både li­ker og mis­li­ker.

hermund.kjernli@dags­avi­sen.no

FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.