Tøm­te penge­kas­sa

Stjal over én mil­lion kro­ner fra helse­for­ening

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - ■ KENNETH STENSRUD

UN­DER­SLAG: Kas­se­re­ren over­før­te pen­ger fra for­enin­gen til sin pri­va­te kon­to 84 (!) gan­ger. Etter fem og et halvt år ble ty­ve­ri­ene an­meldt – da kas­sa var tom.

In­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen job­ber for å bed­re men­nes­kers helse og vel­va­ere og har et stort an­tall med­lem­mer på lands­ba­sis. Fra 2011 til 2016 me­ner po­li­ti­et at man­nen i 60-åre­ne fra Øst­fold over­før­te til sam­men 1.071.725 – over én mil­lion kro­ner – fra lo­kal­la­gets kon­to til pri­vat bruk.

– Trist sak for for­enin­gen

Or­ga­ni­sa­sjo­nens as­sis­te­ren­de ge­ne­ral­sek­reta­er for­tel­ler at lo­kal­la­get fort­satt ek­sis­te­rer i dag, men inn­til vi­de­re er un­der­lagt de­res ad­mi­ni­stra­sjon. Der­med er det ikke len­ger like ak­tivt som tid­li­ge­re.

– Vi sy­nes det som har skjedd er trist. Vi har selv­sagt null­to­le­ran­se for den­ne type ure­gel­mes­sig­he­ter, og meld­te det der­for straks til po­li­ti­et, sier han.

Han leg­ger til at de vil ven­te til saken er fer­dig be­hand­let i retts­ap­pa­ra­tet før de even­tu­elt kom­mer med til­tak, som for ek­sem­pel end­rin­ger i ru­ti­ner.

Lite pen­ger fra do­na­sjo­ner

Den as­sis­te­ren­de ge­ne­ral­sek­reta­eren sit­ter ikke på en over­sikt over hvor stor del av de un­der­slåt­te pen­ge­ne som kom fra even­tu­el­le do­na­sjo­ner, men ge­ne­relt sett ut­gjør do­na­sjo­ner kun en li­ten del av inn­tek­te­ne til lo­kal­la­ge­ne de­res.

– Lo­kal­la­ge­ne våre har i stor grad en to­delt øko­no­mi: Over­fø­rin­ger fra mo­der­or­ga­ni­sa­sjo­nen, ba­sert på med­lems­tall og ak­ti­vi­tet, og po­ten­si­el­le eks­ter­ne mid­ler lo­kal­la­get selv skaf­fer, som for ek­sem­pel inn­vil­get støt­te til pro­sjek­ter og lig­nen­de, for­kla­rer han.

Har al­le­re­de be­talt til­ba­ke

Po­liti­ad­vo­kat Jan Schei for­tel­ler at lo­kal­la­get an­meld­te man­nen i slut­ten av 2016, for­di det ikke len­ger var pen­ger på for­enin­gens kon­to.

– Han har lagt alle kor­te­ne på bor­det og er­kjent de fak­tis­ke for­hold. Han har dess­uten al­le­re­de be­talt til­ba­ke det un­der­slåt­te be­lø­pet, sier Schei.

Det er ven­tet å få be­tyd­ning for straffe­ut­må­lin­gen.

– Det skal ut­må­les en straff for det han har gjort, uav- hen­gig av at be­lø­pet er be­talt til­ba­ke, men det er klart at å er­kjen­ne de fak­tis­ke for­hold og be­ta­le til­ba­ke be­lø­pet vil va­ere mo­men­ter som en dom­stol vil vekt­leg­ge når det skal ut­må­les en straff, sier po­liti­ad­vo­ka­ten.

Til tross for til­bake­be­ta­lin­gen vil det li­ke­vel bli lagt ned en på­stand om er­stat­ning på over 85.000 kro­ner til or­ga­ni­sa­sjo­nen. Schei for­kla­rer at det skyl­des ren­ter på det un­der­slåt­te be­lø­pet.

Det at saken er gam­mel, er også ven­tet å ha be­tyd­ning for straffe­ut­må­lin­gen. Til­ta­len fra Oslo stats­ad­vo­kat­em­be­ter var klar al­le­re­de i au­gust i fjor, men saken har ikke blitt be­ram­met i ting­ret­ten før ett år se­ne­re.

kenneth.stensrud@dags­avi­sen.no

TIL­TALT: Man­nen i 60-åre­ne fra Øst­fold må møte i ting­ret­ten i au­gust. Han har iføl­ge po­li­ti­et lagt alle kor­te­ne på bor­det i avhør om un­der­sla­get. FOTO: JON OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.