Når ar­bei­det er som en lek

Dagsavisen Østfold - - Kommentar - EI­RIK HOFF LYSHOLM Sjef­re­dak­tør og adm. di­rek­tør GOD FRE­DAG Twit­ter: @eirik­lys­holm ei­rik.lysholm@dags­avi­sen.no

Man kan slut­te

som post­bud, avis­fo­to­graf el­ler re­dak­tør i Klasse­kam­pen, men la det­te va­ere en på­min­nel­se om at det all­tid kom­mer nye an­led­nin­ger til å leke!

Sist helg

kom ny­he­ten om at Klasse­kam­pens re­dak­tør Bjør­gulv Braa­nen (61) gir seg. Han hå­per å job­be vi­de­re, men ikke va­ere topp­sjef. Bjør­gulv har lagt ned et for­mi­da­belt ar­beid og for­la­ter et lite avis­even­tyr. Re­dak­tø­ren var midt­veis i li­vet da han rundt år­tu­sen­skif­tet for­lot en langt bed­re be­talt re­dak­tør­jobb for «Etter børs» i Da­gens Na­e­rings­liv og tok ste­get over på den mot­sat­te po­li­tis­ke avis­fløy, helt sik­kert en stor end­ring av li­vet. Nå står han foran en ny.

Det fikk meg til å ten­ke

på en an­nen gam­mel presse­ve­te­ran som jeg les­te om for litt si­den. «Mag­ne be­søk­te barne­hage som avis­fo­to­graf. Falt pla­dask – og nå job­ber han der», sto det på barne­hage.no. På bil­det satt en tid­li­ge­re kol­le­ga av meg i en kano og smil­te fra øre til øre sam­men med barne­hage­barn. Jeg møt­te fo­to­gra­fen/ barne­hage­as­sis­ten­ten på bil­det førs­te gang for 23 år si­den. Han kjør­te bi­len og jeg var pas­sa­sjer. Vi skul­le ut på min al­ler førs­te re­por­ta­sje som fersk jour­na­list i en ny avis og ukjent by. For Mag­ne var opp­dra­get nytt, men ga­te­ne kjen­te. «Ja ja, vi får nå se hvor­dan det går. Jeg er jo egent­lig post­bud og ikke fo­to­graf», sa han på vei ut av Ber­gen sen­trum.

Det vis­te seg at Mag­ne Tur­øy

had­de kor­te­re re­dak­sjo­nell er­fa­ring enn meg til tross for at han var rundt 20 år eld­re. En vak­ker dag had­de post­bu­det kom­met til den er­kjen­nel­se at han hel­ler vil­le ta bil­der enn le­ve­re post. Så had­de fa­mi­lie­man­nen of­ret en trygg kar­rie­re og fulgt drøm­men. Han tok gode bil­der, var all­tid blid og ge­ne­relt en av de hyg­ge­ligs­te kol­le­ger jeg har hatt, en av ar­beids­li­vets vir­ke­li­ge he­ders­ka­rer. Det var ikke over­ras­ken­de at han raskt job­bet seg inn i fast stil­ling. Der ble han i 23 år til han i ja­nu­ar i år inn­gikk av­ta­le om før­tids­pen­sjon og gikk rett over i ny jobb som vi­kar i en fri­lufts­barne­hage han tid­li­ge­re had­de be­søkt som fo­to­graf.

«Den­ne uka

har vi to da­ger va­ert ute i en glass­kano, så der har un­ge­ne fått se li­vet i sjø­en gjen­nom bun­nen av ka­no­en. Vi har sjø­rø­ver­sku­te, og vi har bade­bas­seng ute. Blir det vel­dig kaldt, pak­ker vi oss inn i mas­se kla­er. Og blir det for varmt, tar vi fram hage­slan­gen og kjø­ler oss ned. Det skjer noe nytt hele ti­den», for­klar­te Mag­ne en­tu­si­as­tisk til barne­hage.no.

Ofte har jeg tenkt

på Mag­ne når jeg har snak­ket om ar­beids- og end­rings­gle­de, sån­ne mote­ord som vi ar­beids­le­de­re ofte om­gir oss med. End­rin­gen fra post­bud til avis­fo­to­graf gjor­de ham til et av de mest vel­lyk­ke­de ek­semp­le­ne jeg kjen­ner til på beg­ge de­ler. Som 62-åring er han nå et enda bed­re be­vis på at det ald­ri er for sent å skif­te kurs og at man hel­ler ikke blir for gam­mel til å leke. God fre­dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.