In­gen for­svar­te egen lønns­fest

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

STORTINGSLØNNA: Tross inn­sten­di­ge opp­ford­rin­ger fra venstre­fløy­en og MDG, vil­le in­gen stor­tings­re­pre­sen­tan­ter for lan­dets størs­te par­ti­er for­sva­re lønns­øk­nin­gen de går inn for.

Både Rødts Bjør­nar Mox­nes (bil­det) og SVS Lars Halt­brek­ken ba de and­re par­ti­ene om å ta or­det da saken ble be­hand­let i Stor­tin­get tors­dag for­mid­dag. De to par­ti­ene og MDG har le­vert hver sine for­slag om lønns­kutt el­ler en la­ve­re øk­ning enn det fler­tal­let vil gå inn for. In­gen fra Ar­bei­der­par­ti­et, Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et, Venst­re, Kris­te­lig Folke­par­ti el­ler Sen­ter­par­ti­et vil­le imid­ler­tid gå på ta­ler­sto­len og ar­gu­men­te­re for at det er ri­me­lig med en lønns­øk­ning på 28.000 kro­ner. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.