Streike­fare i fly­sek­to­ren

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - NFO

BRØT: Norsk Fly­tek­ni­ker Or­ga­ni­sa­sjon (NFO) brøt ho­ved­for­hand­lin­ge­ne med NHO Luft­fart 8. juni et­ter­som NHO ikke vil­le imøte­kom­me fly­tek­ni­ker­ne på noen av punk­te­ne som var vik­ti­ge for dem, blant an­net helse og natt­ar­beid.

Med­lem­me­ne i kom­mer fra både Nor­we­gi­an, SAS og Wi­de­røe, og det er tatt ut plass­opp­si­gel­se for 430 av or­ga­ni­sa­sjo­nens rundt 500 med­lem­mer i ta­riff­om­rå­det.

Me­k­lin­gen er be­ram­met til 26. juni slik at en even­tu­ell streik vil ram­me som­mer­fe­rie­ut­far­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.