Am­bu­lanse­fly­pi­lo­ter kla­re for ny for­hand­lings­run­de

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

BABCOCK: Kri­sen i am­bu­lanse­flyt­je­nes­ten kan bli av­blåst om Norsk Fly­ger­for­bund og Babcock blir eni­ge om en av­ta­le som gjør at pi­lo­te­ne vil fort­set­te i job­ben.

Fre­dag og man­dag fort­set­ter for­hand­lin­ge­ne mel­lom Fly­ger­for­bun­det, Babcock og NHO Luft­fart. De vil på nytt for­sø­ke å kom­me fram til en av­ta­le om lønnsog ar­beids­vil­kår for pilo­ter som vil fort­set­te når Babcock nes­te som­mer tar over drif­ten av am­bu­lanse­flyt­je­nes­ten.

Fly­ger­for­bun­dets le­der Yng­ve Carl­sen (bil­det) vil ikke gå kon­kret ut med hvil­ke krav de må ha gjen­nom­slag for.

– Jeg øns­ker ikke å for­hand­le i medie­ne. Jeg kan dog si på et ge­ne­relt grunn­lag at det må va­ere noe som lø­ser kri­sen, og som gjør at folk ikke slut­ter, sier Carl­sen til NTB.

Dag­lig le­der Ma­ri­us Han­sen i Babcock hå­per også på en løs­ning.

– Jeg hå­per vi kom­mer til en enig­het så fort som mu­lig som gjør man tar bort litt av usik­ker­he­ten som er i dag.

For­hand­lin­ge­ne brøt sam­men 27. april etter at par­te­ne had­de for­hand­let i nes­ten to må­ne­der.

– Vi had­de skis­se­ne til en av­ta­le som skul­le dan­ne grunn­la­get for en ta­riff­av­ta­le. Så valg­te vår for­hand­lings­mot­part å trek­ke seg, sier Carl­sen.

Babcock trakk seg for­di sel­ska­pet ikke fikk gjen­nom­slag for kra­vet om at pi­lo­te­ne og fag­for­enin­gen fra­skri­ver seg ret­ten til å gå til sak for å be­hol­de løn­na og ar­beids­vil­kå­re­ne de har hos da­gens ope­ra­tør, Luft­trans­port. Det har an­sat­te rett til etter en be­stem­mel­se i ar­beids­miljø­lo­ven om virk­som­hets­over­dra­gel­se. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.