SV: Plast­kutt her

• Fore­slår ut­fa­sing av en­gangs­ar­tik­ler på Slot­tet

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - TOR SANDBERG

MIL­JØ: SV vil fase ut bru­ken av en­gangs­ar­tik­ler i plast på Slot­tet og i alle and­re stat­li­ge bygg.

■ – Jeg tror Slot­tet vil om­fav­ne for­sla­get. Mitt inn­trykk er at folk på Slot­tet er miljø­be­viss­te, sier par­ti­ets Lars Halt­brek­ken.

Han nev­ner i den for­bin­del­se kron­prins­pa­ret, som fle­re gan­ger har tatt opp pro­ble­met med plast­for­søp­ling. Blant an­net har kronprinsesse Mette-ma­rit opp­ford­ret både barn, unge og voks­ne til å ten­ke spe­si­elt på sin bruk av plast.

Hun bur­de kan­skje ha nevnt po­li­ti­ke­re også, for på Stor­tin­get har bru­ken av plast så langt fram­stått som lite be­visst. Men i det sis­te har po­li­ti­ke­re fra fle­re par­ti­er tatt til orde for å gjø­re noe med det.

– Mer enn sym­bol­po­li­tikk

Sist ute var Høy­res Ste­fan Hegge­lund, som tid­li­ge­re den­ne uka sa til VG at hans par­ti vil be stor­tings­pre­si­den­ten ta an­svar for å re­du­se­re plast­for­bru­ket i Stor­tin­gets kan­ti­ne og uli­ke møte­rom. Hegge­lund er opp­tatt av både plast­gaf­ler, plast­inn­pak­ning og suge­rør. MDG fore­slo noe lig­nen­de for to må­ne­der si­den. Også SV vil fase ut alle unød­ven­di­ge en­gangs­ar­tik­ler i plast på Stor­tin­get, men par­ti­et nøy­er seg ikke med det.

– La oss gjø­re noe mer enn sym­bol­po­li­tikk. La oss ta alle stat­li­ge bygg, sier Halt­brek­ken.

– Og med det me­ner du også Slot­tet?

– Ja, det me­ner jeg. Alle ei­en­dom­me­ne som Stats­bygg ei­er på veg­ne av sta­ten, bør om­fat­tes, så sant det da ikke er snakk om bygg som er leid ut til pri­va­te.

– Stats­bygg ei­er over 2.200 byg­nin­ger, alt fra am­bas­sa­der og ting­hus til kul­tur­hus og tra­fikk­sta­sjo­ner. De ser kan­skje litt ulikt på hva som er unød­ven­di­ge plast­ar­tik­ler?

– Når vi kla­rer å fase ut bru­ken av olje­fy­ring i alle stat­li­ge bygg, kla­rer vi nok å fase ut bru­ken av unød­ven­di­ge plast­ar­tik­ler i dem også. Vi må bare bli eni­ge om hva som er unød­ven­di­ge plast­ar­tik­ler først, sva­rer Halt­brek­ken.

I dag skal Stor­tin­get stem­me over en rek­ke for­slag som kan bi­dra til å re­du­se­re pro­ble­met med plast­for­søp­ling. Både SV, Ap, MDG og Rødt kom­mer til å stem­me for føl­gen­de for­slag:

«Stor­tin­get ber re­gje­rin­gen fase ut alle unød­ven­di­ge en­gangs­ar­tik­ler av plast i stat­li­ge virk­som­he­ter.»

Vil ikke ven­te på EU

Høy­re kom­mer ikke til å stem­me for det­te. Til VG sier Ste­fan Hegge­lund at det er unød­ven­dig med en slik ut­fa­sing for­di det uan­sett kom­mer et Eu-for­bud mot unød­ven­dig plast snart.

– Har ikke Hegge­lund et po­eng? – Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før Eu-for­bu­det kom­mer. Men det er in­gen grunn til å ven­te på det før vi gjør smar­te ting. Vi kan gjø­re det­te nå, og det has­ter med sli­ke til­tak, sva­rer Halt­brek­ken.

Han tror at de som holder hus i stat­li­ge bygg, hur­tig vil slut­te opp om en ut­fa­sing av unød­ven­dig plast.

På Slot­tet sy­nes det iall­fall som de me­ner al­vor med sitt plasten­ga­sje­ment. Ny­lig del­tok både kronprinsen og kron­prin­ses­sen på strand­ryd­ding i Ri­sør.

tor.sandberg@dags­avi­sen.no

STORT PO­TEN­SI­AL: Slot­tet ei­es av sta­ten og stil­les til dis­po­si­sjon for konge­fa­mi­li­en, som bru­ker det som bo­lig og ar­beids­plass. Her holder kon­gen stats­råd, mot­tar au­di­ens­sø­ken­de og ar­ran­ge­rer of­fi­si­el­le mid­da­ger. Man­ge uten­lands­ke stats­over­ho­der på stats­be­søk i Nor­ge, bor på Slot­tet. De fles­te av de an­sat­te ved hoff­et har sin dag­li­ge ar­beids­plass på slot­tet.FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

MOT ENGANGSPLAST:Lars Halt­brek­ken.FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.