Vil stan­se nye nazi-de­mon­stra­sjo­ner

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - MARTIN NAESS KRISTIANSEN

IKKE VEL­KOM­NE: Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen (DNM) er for­budt i Fin­land. Det bør den bli også i Moss, me­ner Ei­rik Tvei­ten (R).

■ – Jeg så eld­re folk som sto og gråt over noen av bud­ska­pe­ne na­zis­te­ne ser­ver­te, som for ek­sem­pel tvangs­ste­ri­li­se­ring av barn av blan­dings­rase. Fle­re ba po­li­ti­et om å få dem vekk. Det var gans­ke ube­ha­ge­lig, for­tel­ler Tvei­ten til Dags­avi­sen Øst­fold.

Den na­zis­tis­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen had­de for­ri­ge helg fått tillatelse av po­li­ti­et til å hol­de en mar­ke­ring i Moss sen­trum. I gå­gata sam­let seks Dnm-sym­pa­ti­sø­rer seg fle­re ti­mer lør­dag, med flagg­borg og løpe­sed­ler til mos­sin­ge­ne.

By­styre­re­pre­sen­tant Ei­rik Tvei­ten (R) rea­ge­rer på at po­li­ti­et kun­ne gi til­la­tel­sen uten å in­volve­re by­ens po­li­ti­ke­re, noe han på­pe­ker i en in­ter­pel­la­sjon til nes­te by­sty­re. I den pe­ker han også på de nor­dis­ke lan­de­nes sam­le­de syn på hvor­dan DNM opp­trer og hva de står for.

– Dyr­ker Hitler

I Fin­land er DNM for­budt, etter at et med­lem spar­ket ned en forbi­pas­se­ren­de som se­ne­re døde av hjerne­blød­ning – og se­ne­re mot­tok en pris in­ternt for over­fal­let, som end­te med hjerne­blød­ning og et tapt liv.

– De dyr­ker Adolf Hitler som et for­bil­de, for­nek­ter Ho­lo­caust og tre­ner til kamp. De tar ikke av­stand fra vold, er an­gi­ve­lig ut­styrt med et skjult stikk­vå­pen ved mar­ke­rin­ger og le­de­ren i Nor­ge har ut­trykt for­stå­el­se for at hand­lin­ger som 22. juli-ter­ro­ren kan fore­kom­me, sier Tvei­ten.

– Kom­mer til­ba­ke

DNM ble tid­li­ge­re i år nek­tet inn­pass på Nor­ges størs­te po­li­tis­ke ar­ran­ge­ment, Aren­dal­s­uka. Tvei­ten sy­nes hel­ler ikke DNM skal få inn­pass i Moss ved en se­ne­re an­led­ning.

– Jeg fø­ler vi har brutt isen litt i Moss, som er kjent for å va­ere en vel­dig rød by. Folk i Moss kan for­ven­te seg fle­re be­søk av oss fram­over, er Dnm-re­pre­sen­tant Richard Eide si­tert på hos DNMS svens­ke pro­pa­ganda­side nord­front.se.

Det får Tvei­ten til å grøs­se på ryg­gen.

– Det er verdt å mer­ke seg at det ikke er snakk om én norsk, én svensk, èn dansk, èn finsk og èn is­landsk or­ga­ni­sa­sjon, men én fel­les nor­disk or­ga­ni­sa­sjon, iføl­ge Anti­ra­sis­tisk sen­ter. Det er den sam­me or­ga­ni­sa­sjo­nen som er for­budt i Fin­land og an­sett som en ter­ror­fare i Sve­ri­ge, som fikk tillatelse til å stå i Moss, på­pe­ker Tvei­ten.

– Far­lig å fer­des i byen

Ak­sjo­nen i Moss før­te til mot­stand fra en mind­re grup­pe per­soner, som gjor­de at po­li­ti­et måt­te gå imel­lom.

– Det­te er ikke et spørs­mål om yt­rings­fri­het, men et spørs­mål om vi vil til­la­te at en vol­de­lig ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon skal få fot­fes­te i Moss, bru­ke vår by for å syn­lig­gjø­re seg, spre hatre­to­rikk og tra­kas­se­re by­ens inn­byg­ge­re og na­e­rings­liv – og gjø­re det far­lig å fer­des i byen. El­ler om vi, som et tverr­po­li­tisk, in­klu­de­ren­de og anti­ra­sis­tisk fel­les­skap, sam­men skal gå ut og si det som bør va­ere selv­sagt: In­gen na­zis­ter i våre ga­ter, sier Tvei­ten.

I by­sty­ret kre­ver han svar fra ord­fø­rer Han­ne Tol­le­rud (Ap) om hva hun vil gjø­re for å hind­re at DNM får fot­fes­te i byen. Han vil også kre­ve at by­sty­ret vars­les der­som DNM igjen sø­ker om tillatelse til en mar­ke­ring.

martin@dags­avi­sen.no

REA­GE­RER: Ei­rik Tvei­ten (R). FOTO: PAUL NORBERG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.