– Ikke grun­dig nok

• Vars­lings­rå­dets le­der om kom­mu­nens be­hand­ling

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - KA­RIN L. FLAD­BERG

HÅND­TE­RING: – Varselet mot skole­di­rek­tør Astrid Søgnen bur­de fått en grun­di­ge­re be­hand­ling, me­ner Nils Holm, man­nen som le­det vars­lings­rå­dets ar­beid med saken i 2014.

■ – Vi så på det vi gjor­de den gang som til­strek­ke­lig og for­svar­lig saks­be­hand­ling. Jeg ser litt an­ner­le­des på det­te i dag, sier Nils Holm, pen­sjo­nert kom­mu­nal­di­rek­tør ved by­råds­le­de­rens kon­tor.

Som kom­mu­nens øvers­te ad­mi­ni­stra­tivt an­svar­li­ge og le­der av det kom­mu­na­le vars­lings­rå­det fra 2007 til 2015, var det han som le­det vars­lings­rå­dets hånd­te­ring av det om­fat­ten­de varselet mot skole­di­rek­tør Astrid Søgnen som ble sendt ano­nymt til vars­lings­mot­ta­ket i Oslo kom­mu­ne av tre di­rek­tø­rer i fe­bru­ar 2014.

Hånd­tert in­ternt

Den pen­sjo­ner­te topp­by­rå­kra­ten har 26 års er­fa­ring som di­rek­tør i Oslo kom­mu­ne. Han me­ner det er all grunn til å se kri­tisk på hvor­dan al­vor­li­ge vars­lings­sa­ker er blitt hånd­tert – også un­der hans egen le­del­se.

– Varselet mot skole­di­rek­tø­ren var om­fat­ten­de og al­vor­lig. Det er det in­gen tvil om. Det var vår jobb å be­slut­te den vi­de­re pro­ses­sen rundt hvor­dan det skul­le hånd­te­res. Etter en saks­for­be­re­den­de run­de i in­tern­re­vi­sjo­nen, vur­der­te vi at det­te var en sak vi had­de ka­pa­si­tet og nød­ven­di­ge kva­li­fi­ka­sjo­ner til å hånd­te­re in­ternt, sier Holm. Nils Holm, tid­li­ge­re le­der av vars­lings­rå­det

For­sva­rer be­hand­lin­gen

Han be­kref­ter også over­for Dags­avi­sen at rå­dets tre med­lem­mer kom til at det ikke var na­tur­lig å en­ga­sje­re eks­tern eks­per­ti­se for å grans­ke på­stan­de­ne i varselet na­er­me­re.

Sett i etter­tid me­ner han hån­te­rin­gen var for svak:

– Ba­sert på da­gens er­fa­ring me­ner jeg at saken bur­de fått en grun­di­ge­re be­hand­ling, sier Nils Holm.

Ikke alle de­ler et slikt syn. Kom­mu­nal­di­rek­tør i by­råds­av­de­ling for opp­vekst og kunn­skap, Ben­te T. Fa­ger­li, som også var med på å be­hand­le saken i vars­lings­rå­det i 2014, sa til Dags­avi­sen tid­li­ge­re i den­ne uken at «varselet ble grun­dig un­der­søkt».

Ons­dag ble hun si­tert slik i Af­ten­pos­ten: «Jeg me­ner at saken ble be­hand­let på en kor­rekt måte i 2014.»

Fa­ger­li øns­ker ikke å kom­men­te­re Holms ut­ta­lel­ser over­for Dags­avi­sen.

Varselet mot skole­di­rek­tø­ren var om­fat­ten­de og al­vor­lig.

For­står kri­tik­ken

I Dags­avi­sen ons­dag 13. juni ut­tal­te Bi-pro­fes­sor og eks­pert på vars­lings­sa­ker, Stig Ber­ge Matt­hie­sen, at vars­lings­sa­ken ble feil hånd­tert.

At kun fem av Søg­nens 17 di­rek­tø­rer ble in­ter­vju­et for å kart­leg­ge fak­ta i etter­kant av vars­lin­gen, var «ikke gyl­dig og

VARSELET: Her er varselet som ble sendt inn medio fe­bru­ar 2014. Bak stod fle­re di­rek­tø­rer i topp­le­der­grup­pa i Ut­dan­nings­eta­ten. FOTO: MIMSY MØLLER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.