BAK­GRUNN

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

■ Tirs­dag 12. juni av­slør­te Dags­avi­sen inn­hol­det i et al­vor­lig var­sel mot skole­di­rek­tør Astrid Søgnen som ble sendt til kom­mu­nens vars­lings­mot­tak i 2014, om brudd på ar­beids­miljø­lo­vens krav til det psyko­so­sia­le mil­jø­et.

■ «Det vars­les om Søg­nens tra­kas­se­ren­de le­der­stil, som over leng­re tid har va­ert sa­er­de­les

re­pre­sen­ta­tiv grans­king», iføl­ge Matt­hie­sen.

Den tid­li­ge­re le­de­ren av vars­lings­rå­det for­står kri­tik­ken:

– Ut fra den dis­ku­sjo­nen som har va­ert i media, for­står jeg hans syns­punk­ter i den kri­tik­ken som frem­set­tes, sier Holm.

Han vi­ser sa­er­lig til tre for­hold som har end­ret hans egen måte å se den­ne type var­lingssa­ker på:

Det ene er opp­merk­som­he­ten rundt sek­su­ell tra­kas­se­ring der man tid­li­ge­re ikke gikk sys­te­ma­tisk og grun­dig inn i sa­ke­ne.

Det and­re er hans egen rol­le som sette­råd­mann i en om­fat­ten­de vars­lings­sak i Fred­rik­stad der topp­le­de­re er blitt kri- kri­tikk­ver­dig. Søg­nens le­der­skap fø­rer til at av­de­lings­di­rek­tø­rer, om­råde­di­rek­tø­rer og øv­ri­ge med­ar­bei­de­re i ut­dan­nings­ad­mi­ni­stra­sjo­nen må for­hol­de seg til et ar­beids­mil­jø som ba­erer preg av frykt.» het det i varselet. ■ Nå skal ar­beids­mil­jø­et i eta­ten gjen­nom­gås av eks­tern eks­per­ti­se.

ti­sert for ikke å ha iverk­satt til­tak for å stop­pe mob­bing og tra­kas­se­ring av tre an­sat­te.

– Det tred­je er Mal­ke­nes­sa­ken og dis­ku­sjo­nen rundt lov­end­rin­gen som kom i fjor i § 9A-5. Be­stem­mel­sen skal be­skyt­te ele­ve­ne mot kren­kel­ser og tra­kas­se­ring fra la­ere­re, men har i prak­sis vist seg å kun­ne inn­skren­ke de­res rett til å ytre seg i tråd med Grunn­lo­ven.

– Sam­let sett har det­te ført til en sam­funns­end­ring der vi må ta den­ne type vars­ling mer på al­vor og stil­le stør­re krav til en grun­di­ge­re be­hand­ling av dem, sier Nils Holm til Dags­avi­sen.

ka­rin.flad­berg@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.