Drop­per Ikt­kon­trakt

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - BERNT ERIK PEDERSEN

HELSE SØR-ØST: Sty­ret i Helse Sør-øst går ut av mil­li­ard­kon­trakt med ame­ri­kansk It-fir­ma ri­si­ko­en for pa­si­ent­data var for stor, kon­klu­der­te sty­ret i går etter­mid­dag.

■ – Vi må ha kon­trol­len med da­ta­ene i eget sel­skap. Vi kom fram til at in­for­ma­sjons­sik­ker­he­ten ikke kun­ne bli godt nok iva­re­tatt ved å set­te ut drif­ten, sier styre­le­der Svein Gjedrem.

Det var NRK som i mars ifjor av­slør­te at It-ar­bei­de­re i blant an­net In­dia had­de til­gang til over 2,8 mil­lio­ner nors­ke pa­si­ent­jour­na­ler.

Etter av­slø­rin­ge­ne ble outsourcin­gen til den ame­ri­kans­ke It-gi­gan­ten DXC satt på vent, og Helse Sør-øst ble bedt om å rede­gjø­re for saken.

Fikk råd fra PST

Data­til­sy­net har kom­met med knu­sen­de kri­tikk av Helse Sør-øst etter den plan­lag­te It-outsourcin­gen. En rap­port fra Price Wa­ter­housecooper vis­te at både helse­mi­nis­te­ren og sje­fen i Helse Sør-øst var – blitt feil­info­mert skri­ver NRK.

I går av­lys­te Helse Sør-øst hele outsourcin­gen, etter styre­mø­tet som be­hand­let saken. Sty­ret i Helse Sør-øst traff sin be­slut­ning etter råd fra PST og Na­sjo­nal Sik­ker­hets­myn­dig­het.

– Det ble ikke gjort en god nok ri­siko­vur­de­ring da vi inn­gikk kon­trak­ten, sier styre­le­der Svein Gjedrem.

– Ri­siko­bil­det har også end­ret seg de sis­te åre­ne på må­ter som ikke var så lett å for­ut­si. Det er økt ri­si­ko for cy­be­ran­grep idag, sier Gjedrem.

Reg­ner med tap

i saken,

Vi må ha kon­trol­len med da­ta­ene i eget sel­skap.

Svein Gjedrem, Helse Sør-øst

Kon­trak­ten med DXC var verd hele fem mil­li­ar­der nors­ke kro­ner. Si­den ok­to­ber 2016 har Helse Sør-øst be­talt ut 280 mil­lio­ner kro­ner til DXC. 112 mil­lio­ner av det­te ble av­skre­vet som tap på regn­ska­pet for 2017. Sty­ret reg­ner med at ta­pet vil øke som føl­ge av den av­lys­te kon­trak­ten.

– Det sto­re ta­pet lig­ger ikke i dis­se be­lø­pe­ne. Noe av det vi har be­talt for kan bli gjen­brukt. Det sto­re ta­pet lig­ger i at vi har tapt tid, og at vi vil få et dy­re­re pro­sjekt, sier Svein Gjedrem.

– Vi reg­ner også med at det vil bli dy­re­re å dri­ve det­te selv. Kon­trak­ten var med et in­ter­na­sjo­nalt sel­skap som har stor­drifts­for­de­ler og til­gang til bil­li­ge­re ar­beids­kraft, sier han.

Dat­ter­sel­ska­pet Syke­hus­part­ner HF har nå fått i opp­drag å etab­le­re et nytt pro­gram for å ut­vik­le re­gio­nens Ikt-in­fra­struk­tur, mel­der Helse Sør-øst. Hele sty­ret i Syke­hus­part­ner ble skif­tet ut etter av­slø­rin­ge­ne.

bernt.erik.pedersen@dags­avi­sen.no

KOS­TER DYRT: Sty­ret i Helse Sør-øst reg­ner med at ta­pet vil øke som føl­ge av den av­lys­te kon­trak­ten. Her ved styre­le­der Svein Gjedrem. FOTO: MORTEN HOLM/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.