Minne­mar­ke­rin­ger ett år etter bran­nen i Gren­fell Tow­er

Dagsavisen Østfold - - Verden -

STOR­BRI­TAN­NIA: Over­le­ven­de og på­rø­ren­de mar­ker­te i går at det er gått ett år si­den bran­nen i Gren­fell Tow­er i Lon­don, hvor over 70 men­nes­ker om­kom. – Års­da­gen er en an­led­ning til å re­flek­te­re og øke be­visst­he­ten og va­ere sik­ker på at ver­den lyt­ter. For vi øns­ker ikke at det­te noen gang skjer igjen, sier An­to­nio Ron­co­la­to, som selv bod­de i bo­lig­blok­ken i den bri­tis­ke ho­ved­sta­den. På­rø­ren­de og over­le­ven­de del­tok i en mar­ke­ring natt til tors­dag – nøy­ak­tig ett år etter at bran­nen brøt ut. De gikk i pro­se­sjon fram til Gren­fell Tow­er, hvor nav­ne­ne til de om­kom­ne ble lest opp. – Jeg så alt fra be­gyn­nel­sen den nat­ten, og jeg fikk ikke sove på tre uker, for­tal­te Far­hi­ya Ab­di (42). Hun var et av de førs­te øyen­vit­ne­ne som kom til brann­ste­det. Tors­dag ble det holdt ett mi­nutts still­het, og i lø­pet av da­gen er det plan­lagt fle­re guds­tje­nes­ter og and­re mar­ke­rin­ger. Bran­nen i den kom­mu­na­le bo­lig­blok­ken vest i Lon­don spred­te seg sva­ert raskt etter at den brøt ut. En av år­sa­ke­ne var at byg­nin­gen var kledd med fa­sade­pla­ter som inne­holdt brenn­bart ma­te­ria­le. Både lo­ka­le og na­sjo­na­le myn­dig­he­ter har fått krass kri­tikk i kjøl­van­net av tra­ge­di­en. En of­fent­lig hø­ring om år­sa­ke­ne til bran­nen be­gyn­te i for­ri­ge må­ned. Så langt i hø­rin­gen er både byg­nings­kon­struk­sjo­nen og brann­ve­se­nets hånd­te­ring blitt kri­ti­sert. En eks­pert på brann­sik­ker­het har slått fast at brann­ve­se­net langt tid­li­ge­re skul­le gitt ord­re om full eva­ku­e­ring av byg­nin­gen. I ste­det fikk be­bo­ere be­skjed om å bli i lei­lig­he­te­ne sine, mens flam­me­ne spred­te seg opp­over yt­ter­veg­ge­ne. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.