For­døm­mer Gaza-vold

Dagsavisen Østfold - - Verden -

Nor­ge på­pe­ker at re­so­lu­sjo­nen ikke i stor nok grad vi­ser kom­plek­si­te­ten i si­tua­sjo­nen på bak­ken. Ha­mas og and­re mi­li­ta­ere grup­per på Gaza er ute­latt fra teks­ten – det sam­me er Is­ra­els rett til å be­skyt­te sitt eget ter­ri­to­ri­um. I til­legg me­ner Nor­ges de­le­ga­sjon at de­ler av re­so­lu­sjo­nen er for vag og ska­per urea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger.

– Dis­se tre svak­he­te­ne vei­er li­ke­vel ikke tyng­re enn ho­ved­sub­stan­sen i re­so­lu­sjo­nen, he­ter det i stemme­for­kla­rin­gen.

Israel, USA, Aust­ra­lia, Togo, Mikro­ne­sia og tre and­re øy­sta­ter i Stille­ha­vet stem­te mot for­sla­get. Stor­bri­tan­nia og Italia var blant lan­de­ne som av­sto fra å stem­me.

Av­vis­te Usa-for­slag

Re­so­lu­sjons­ut­kas­tet møt­te sterk mot­stand fra USA, som kal­ler det «fun­da­men­talt uba­lan­sert».

– Det ig­no­re­rer grunn­leg­gen­de sann­he­ter om si­tua­sjo­nen

VOLD: Pa­le­stins­ke de­mon­stran­ter lø­per fra tåre­gass på Gaza for­ri­ge uke. FN for­døm­mer nå Is­ra­els makt­bruk. FOTO: ARIEL SCHALIT/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.