De bes­te mu­sikk­fe

For dem som ven­ter for­gje­ves på Dags­avi­sens kå­ring av årets bes­te fes­ti­va­ler nå som se­son­gen star­ter for fullt: Sli­ke for­hånds­kå­rin­ger er tøv.

Dagsavisen Østfold - - Nye Takter - GEIR RAKVAAG Jour­na­list i kul­tur­av­de­lin­gen Twit­ter: @Geirrakvaag

Fes­ti­val­se­son­gen har al­le­re­de star­tet med Mab­lis i Stav­an­ger og Mi­ni­øya i Oslo for­ri­ge helg. Den­ne hel­ga er det Pik­nik i Par­ken i Oslo, nes­te uke et så godt som utsolgt Over­oslo, og så går det slag i slag lan­det rundt til Gra­nittrock på Gro­rud ei uke ut i sep­tem­ber.

Som­mer­en hand­ler igjen først og fremst om fes­ti­va­ler. Med fot­ball-vm som en mu­lig ut­ford­rer hvert fjer­de år. Hvor man­ge mu­sikk­fes­ti­va­ler som fin­nes er vans­ke­lig å tall­fes­te, men rundt 200 søk­te of­fent­lig fes­ti­val­støt­te i fjor. Fes­ti­va­le­ne har sta­tus på lin­je med Rei­se­ra­dio­en, bade­stren­der og kroneis. Alle ste­der med re­spekt for seg selv har en mu­sikk­fes­ti­val som hele som­mer­en drei­er seg rundt.

Man er nes­ten blitt bort­skjemt med fes­ti­val­pro­gram. Nor­ges størs­te ar­tis­ter, og man­ge ri­me­lig godt kjen­te uten­lands­ke, kom­mer til alle kri­ker og kro­ker av lan­det. Med det­te kom­mer også kå­rin­ge­ne av de bes­te fes­ti­va­le­ne. Vi drev med sånt her i avi­sen også fram til for ti år si­den, da vi inn­så at det­te mest ble tøv.

I 2007 ut­nevn­te vi Ho­ve til Nor­ges mest spen­nen­de festival, med navn som My Che­mical Ro­mance og The Kil­lers øverst på pro­gram­met. Vi krang­ler fort­satt in­ternt om hvem som had­de an­sva­ret for det­te. Vi fram­he­vet ame­ri­kans­ke Nel­lie Mc­kays be­søk på den­ne førs­te Hove­fes­ti­va­len som en av som­mer­ens mest spen­nen­de book­in­ger. En ar­tist med både sjarm og vidd, som bur­de nå et langt stør­re pub­li­kum. Så fløy de hen­ne inn fra USA spe­si­elt for an­led­nin­gen. Hun satt der i det evin­ne­li­ge reg­net og spil­te for hund­re men­nes­ker. En vid­un­der­lig gest til de spe­si­elt interesserte, men fes­ti­va­lens øko­nomi­an­svar­li­ge kan ikke ha va­ert be­geist­ret. Det sam­me året ga vi Øya en god plass på lis­ta, ho­ved­sa­ke­lig for at de had­de både Amy Wine­house og Li­ly Al­len på pro­gram­met. In­gen av dem kom til fes­ti­va­len.

Man­ge av våre fa­vo­ritt­fes­ti­va­ler i dis­se kå­rin­ge­ne had­de en tendens til å va­ere ste­der vi ikke had­de va­ert, og hel­ler ald­ri kom, si­den fle­re av dem, en­ten de sat­set på sto­re su­per­stjer­ner el­ler små kult­hel­ter, had­de en tendens til å gå kon­kurs vel­dig fort. Det er stor for­skjell på hva som er et godt, kre­di­belt pro­gram, og en ba­ere­kraf­tig festival. Så det­te dri­ver vi ikke med len­ger. Vi over­la­ter sånt til våre kon­kur­ren­ter.

Både Dag­bla­det og Af­ten­pos­ten har den sis­te uke pre­sen­tert sine over­sik­ter over årets bes­te fes­ti­va­ler. Vur­de­rin­ge­ne pre­ges av opp­lag­te til­fel­dig­he­ter. Det ty­de­ligs­te ek­sem­pe­let på det­te er at beg­ge avi­ser har med Mol­de Jazz­fes­ti­val på lis­te­ne sine, mens jazz­fes­ti­va­len på Kongs­berg ikke er nevnt. Jeg kjen­ner beg­ge dis­se fes­ti­va­le­ne ri­me­lig godt, har va­ert der en lang rek­ke gan­ger, og kjen­ner også som­mer­ens pro­gram. Som vi gjen­tat­te gan­ger har skre­vet i de­bat­ter om of­fent­li­ge til­de­lin­ger til dis­se to: Det er vel­dig li­ten for­skjell på dem. Sånn er det i år også. De har et bredt og godt ut­valg av or­dent­lig jazz, både ny og gam­mel, men også bre­de pub­li­kums­fa­vo­rit­ter som vans­ke­lig kan kal­les jazz i det hele tatt. Di Der­re spil­ler beg­ge ste­der, men Kongs­berg har både a-ha og Sting i til­legg. Hvor­dan man kom­mer til at Mol­de er mye bed­re er vans­ke­lig å for­stå. Har noen i Af­ten­pos­tens el­ler Dag­bla­dets pa­nel i det hele tatt va­ert på én av, el­ler beg­ge dis­se fes­ti­va­le­ne?

Kå­rin­gen av Nor­ges bes­te fes­ti­va­ler var mye let­te­re før. Det kun­ne dis­ku­te­res om det skul­le bli Quart el­ler Nor­we­gi­an Wood, og noen had­de så vidt be­gynt å snak­ke sam­men om å la Kalv­øya gjen­opp­stå som Øya. Man­ge mer el­ler mind­re gode for­søk på nye fes­ti­va­ler fant sted i res­ten av lan­det, men de gikk som re­gel fort kon­kurs. Jazz­fes­ti­va­le­ne had­de bare så vidt be­gynt å gi inn­pass for sto­re pop­stjer­ner, og var frem­de­les en egen ver­den for de fles­te. Men i det nye år­hund­ret har an­tal­let fes­ti­va­ler vokst og vokst. Man­ge har ruk­ket å bli in­sti­tu­sjo­ner. En for­hånds­kå­ring av de bes­te blir en vur­de­ring av smak og be­hag. Skul­le jeg la­get ei sånn lis­te selv had­de ikke Tons of Rock i Hal­den nes­te uke va­ert med, for­di jeg er ikke spe­si­elt in­ter­es­sert i me­tal. Man­ge me­tal­in­ter­es­ser­te kan imid­ler­tid kom­me til å like Tons of Rock bed­re enn Før­de Folke­mu­sikk­fes­ti­val. Af­ten­pos­ten ran­ge­rer strand­fes­ten Palme­sus i Kris­tian­sand høy­ere enn sam­tids­mu­sik­ken på Ul­ti­ma i Oslo. Vi får bare tro at vur­de­rin­gen er gjort av noen som kjen­ner beg­ge fes­ti­va­le­ne.

For et par år si­den star­tet vi fes­ti­val­se­son­gen med å spør­re den be­reis­te grup­pa Kve­ler­tak hvil­ken festival de sy­nes er best. De har va­ert ute en som­mer­kveld før, og an­be­fal­te Fres. En li­ten festival in­ne i Sogne­fjor­den som grad­vis har blitt stør­re, som har et used­van­lig godt ryk­te, og i år pre­sen­te­rer Ce­zi­nan­do på top­pen av pla­ka­ten. Fres er ikke med på over­sik­te­ne i Dag­bla­det og Af­ten­pos­ten, der Øya kom­mer best ut av

Den dans­ke grup­pa Mew gjor­de stor suk­sess i Frog­ner­ba­det. Søn­dag er de til­ba­ke, nå på Pik­nik i Par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.