Sti­va­le­ne? Nei!

Dagsavisen Østfold - - Nye Takter -

det – med Ce­zi­nan­do som ho­ved­at­trak­sjon.

Ce­zi­nan­do spil­ler også på en lang rek­ke and­re fes­ti­va­ler i som­mer. Det­te plei­de å va­ere en fast inn­ven­ding mot fes­ti­val­som­mer­en, at man­ge ar­tis­ter går igjen lan­det rundt. Som om hips­ter­ne i Oslo lar va­ere å gå på Øya for­di Ce­zi­nan­do har åp­net fes­ti­val­se­son­gen på Mab­lis i Stav­an­ger to må­ne­der i for­vei­en. Det­te er for­res­ten en sym­pa­tisk ut­vik­ling i mil­jø­et, at en stor festival som Øya ty­de­lig­vis ikke len­ger kre­ver at ho­ved­at­trak­sjo­ne­ne de­res skal hol­de seg unna alle and­re ste­der, i den bes­te se­son­gen for å spil­le ute.

Nei, det enes­te vi er fris­tet til å kåre, er en grup­pe fes­ti­va­ler til årets dår­ligs­te: Der du må be­ta­le for til­gang til en be­ta­lings­løs­ning som gjør det mu­lig å be­ta­le for mat og drik­ke. En helt unød­ven­dig eks­tra­ut­gift for pub­li­kum, en en­de­lig in­di­ka­sjon på at inn­tje­ning er blitt vik­ti­ge­re enn idea­lis­me for mu­sikk­fes­ti­va­le­ne. De bes­te fes­ti­va­le­ne, og Øya som er størst, kla­rer seg fint med helt van­li­ge be­ta­lings­kort.

Den vik­tigs­te inn­ven­din­gen mot for­hånds­kå­rin­gen av Nor­ges bes­te fes­ti­va­ler kom­mer til slutt. En vur­de­ring ved inn­gan­gen av se­son­gen kan på in­gen måte ta hen­syn til den al­ler vik­tigs­te tri­vel­ses­fak­to­ren, som vi kom­mer til­ba­ke til år etter år: Vaeret. Når som­mer­en er over får vi hel­ler ta kon­takt med Me­teoro­lo­gis­ke in­sti­tutt, så skal vi for­tel­le hva som var årets bes­te festival.

geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

FOTO: NTB SCANPIX

Ra­ga Rock­ers er ru­ti­ner­te fes­ti­val­hel­ter. Nes­te fre­dag er de på Over­oslo. FOTO: MODE STEINKJER

Sigrid be­ve­ger seg fra Øya i fjor til Over­oslo i år. FOTO: WANDA NATHALIE NORDSTRØM

Kve­ler­tak på Vin­je­rock i 2014, en festival de reg­ner som en av de bes­te. FOTO: MODE STEINKJER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.