På kino

Dagsavisen Østfold - - Øyeblikk Fra Østfold -

6

«The Shape of Wa­ter»

En kja­er­lig­hets­his­to­rie om en stum, kvin­ne­lig vaske­hjelp som for­els­ker seg hode­stups i et fiske­mons­ter som spi­ser kat­ter. Årets sto­re Os­car-fa­vo­ritt er en be­mer­kel­ses­ver­dig og sterk film, som vi bur­de va­ere takk­nem­lig for at Guil­ler­mo del Toro har la­get.

«Coco»

En re­spekt­full fei­ring av den mek­si­kans­ke folke­sje­len og de­res farge­rike folk­lo­re, som på vei­en ut­fors­ker te­ma­er man van­lig­vis skyg­ger unna i ani­mer­te fa­mi­lie­fil­mer. Om dø­den, de­mens og hva som skjer når alle har glemt at du en­gang lev­de.

5

«The Ta­le»

Den­ne bio­gra­fis­ke spille­fil­men og Oslo Pixvin­ne­ren om­hand­ler mis­bruk på en sterk, ori­gi­nal og sjel­dent blott­stilt måte.

«Tully»

«Tully» er bru­talt aer­lig om ut­ford­rin­ge­ne med mors­rol­len uten å ver­ken de­mo­ni­se­re menn, barn el­ler fa­mi­lie­liv.

«De­ad­pool 2» De­ad­pool 2 er mer di­si­pli­nert og fo­ku­sert enn for­gjen­ge­ren, uten at det går på be­kost­ning av den enor­me meng­den av «in­jo­kes», sar­kas­tis­ke re­fe­ran­ser, ab­sur­de gags og vit­ti­ge gjeste­spill.

«Aven­gers:

In­fi­ni­ty War»

Ti år etter at Mar­vel­stu­dio­et kick­star­tet sitt film­uni­vers med «Iron Man», kom­mer en mas­to­dontfilm som sam­ler alt de har av su­per­hel­ter.

«Is­le Of Dogs»

En fa­sci­ne­ren­de godt sam­men­skrudd fa­bel fra Wes An­der­son, om sam­hold, so­li­da­ri­tet og hun­der med høy­snue.

«Lo­ving Vin­cent» «Lo­ving Vin­cent» er en vi­su­ell sanse­opp­le­vel­se av de sjeld­ne, og et must for van Gogh-fans.

«Phan­tom Th­re­ad» Den geni­a­le kles­de­sig­ne­ren, og evi­ge ung­ka­ren, Rey­nolds Wood­cock (Da­ni­el Day-lewis) er en kon­troll­freak som har skapt sitt eget uni­vers med reg­ler hug­get i stein. En film full av skar­pe og minne­ver­di­ge kraft­re­plik­ker.

«Lady Bird»

Med «Lady Bird» er vår­en kom­met på kino, en rø­ren­de og ten­ken­de film om å blomst­re som men­nes­ke la­get av ord­kunst­ne­ren Gre­ta Ger­wig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.