Tak­ker nei

Dagsavisen Østfold - - Sport -

FOT­BALL: Grup­pen som job­ber med LHBT (les­bis­ke, bi­fi­le og trans­sek­su­el­le per­soner) i Europa­par­la­men­tet som har sendt ut sko­lis­ser med regn­bue­far­ger til de euro­pe­is­ke lan­de­ne som skal del­ta i VM, skri­ver NRK. Hå­pet er at spil­ler­ne vil bru­ke lis­se­ne un­der VM for å vise mot­stand mot hvor­dan Lhbt-per­soner blir be­hand­let i verts­lan­det Russ­land. Svens­ke­ne tak­ker nei. – Sym­bols­ke hand­lin­ger er vik­ti­ge, men det er vans­ke­lig å ta del i alle de for­skjel­li­ge ini­tia­ti­ve­ne, sier ge­ne­ral­sek­reta­er i Det svens­ke fot­ball­for­bun­det, Hå­kan Sjö­strand, til Afton­bla­det. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.