DET HEND­TE

Dagsavisen Østfold - - Folk -

1219: Dans­ke­ne reg­ner sitt flaggs his­to­rie til­ba­ke til slaget ved Lyn­da­nis­se, som er da­gens es­tis­ke ho­ved­stad Tallinn. Slaget sto mel­lom est­len­de­re og en ha­er av dans­ke kors­fa­re­re un­der kong Val­de­mar. Iføl­ge le­gen­den var dans­ke­ne i ferd med å tape kam­pen, da en tor­den­røst lød fra him­me­len. I det sam­me kom et jaer­tegn i form av «et hvitt kors på en ull­duk» da­len­de ned over slag­tum­me­len. Det­te sat­te nytt mot i dans­ke­ne, som til sist gikk sei­ren­de ut av ba­tal­jen. Mer nøk­ter­ne fram­stil­lin­ger har vist til at tys­ke rid­de­re fra Mal­teser­or­de­nen del­tok i slaget på dansk side, og at «Danne­brog» kan ha blitt ut­for­met etter in­spi­ra­sjon fra rid­der­nes or­dens­drakt og flagg. Kors­ut­for­min­gen på det dans­ke flag­get kom til å dan­ne møns­ter for de and­re nor­dis­ke lan­de­nes flagg.

1785: Den førs­te kjen­te døds­ulyk­ken i luft­far­tens his­to­rie inn­traff ved byen Wi­mereux på nord­spis­sen av Frank­ri­ke. Den ene av de to om­kom­ne var in­gen rin­ge­re enn Je­an­françois Pilât­re de Ro­zier, som sam­men med mar­ki­en av Ar­lan­des had­de fore­tatt ti­de­nes førs­te be­man­ne­de bal­long­ferd i fri flukt i no­vem­ber 1783. Pilât­re de Ro­zier mis­tet li­vet un­der et for­søk på å krys­se Den en­gels­ke ka­nal i en varm­lufts­bal­long. Kil­de­ne spri­ker noe med hen­syn til hvor­vidt bal­lon­gen hans tok fyr, el­ler om den plut­se­lig ble tømt for luft og klap­pet sam­men. Re­sul­ta­tet ble uan­sett at de Ro­zier og hans med­rei­sen­de, en mann ved navn Pier­re Ro­main, styr­tet fra om lag 1500 fots høy­de. Beg­ge bal­long­fa­rer­ne ble drept mo­men­tant da kur­ven traff bak­ken.

1904: En av de ver­ste brann­ka­ta­stro­fe­ne i ame­ri­kansk his­to­rie ut­spil­te seg på East Ri­ver i New York, da den damp­drev­ne char­ter­bå­ten «General Slo­cum» tok fyr med 1400 per­soner om bord. Bå­ten var for an­led­nin­gen leid av et kirke­sam­funn fra by­ens tys­ke im­mi­grant­mil­jø som skul­le hol­de sin år­li­ge ut­flukt. Bare få mi­nut­ter etter av­gang, da far­tøy­et var på høy­de med East 90th Stre­et, brøt det ut brann i et laste­rom. Det man­gel­ful­le sik­ker­hets­ut­sty­ret om bord bi­dro til ka­ta­stro­fens enor­me om­fang. Både liv­bel­ter og brannslan­ger vis­te seg å va­ere råt­ne, og liv­bå­te­ne var så hardt sur­ret at de de­spe­ra­te pas­sa­sje­re­ne ikke fikk dem løs. «General Slo­cum» sank til slutt på grunt vann ved øya North Brot­her Is­land uten­for Bronx. 1021 men­nes­ker mis­tet li­vet i ulyk­ken, de fles­te kvin­ner og barn. (NTB)

Det ut­bren­te vra­ket av «General Slo­cum» for­tøyd uten­for Hell Gate i New York’s East Ri­ver. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.