Er surrogati for ube­ha­ge­lig, Fri?

Dagsavisen Østfold - - Debatt - DAISY ELIZA­BETH SJURSØ HIL­DE BJØRNSTAD Styre­med­lem­mer i Kvinne­fron­ten

På årets Pri­de som har fa­mi­lie som tema, vil­le Kvinne­fron­ten ar­ran­ge­re en sam­ta­le om surrogati. Men vi fikk ikke inn­pass. I av­sla­get ar­gu­men­te­rer Fri med at den­ne de­bat­ten har de hatt tid­li­ge­re, og ser med det bort ifra vink­ling på tema.

Fri job­ber nem­lig for at surrogati skal bli lov­lig, både i Nor­ge og uten­lands. Hoved­ar­gu­men­ta­sjo­nen går i mu­lig­he­ten for mang­fol­di­ge fa­mi­lie­mu­lig­he­ter. Kvinne­fron­ten er eni­ge i må­let om mang­fol­di­ge fa­mi­li­er. Men til hvil­ken pris?

Gra­vi­di­tet og fød­sel er den far­ligs­te ti­den i en kvin­nes liv. Ny­lig kom det ut en ar­tik­kel som pe­ker på mang­len­de øko­no­misk hjelp ved ska­der un­der en fød­sel.

Man­ge får av­slag fra Norsk pa­si­ent­skade­er­stat­ning for­di ska­de­ne som ofte opp­står un­der en fød­sel er an­sett som kjent ri­si­ko. Men ri­si­ko­en er ikke kjent for folk flest. Ri­si­ko­en er un­der­kom­mu­ni­sert og gra­vi­di­te­ten er glo­ri­fi­sert. Det­te for­ster­kes når vi i til­legg be­gyn­ner å se på gra­vi­di­tet og fød­sel som en tjeneste vi kan kjø­pe.

At kvin­ner i Nor­ge har dis­se pro­ble­me­ne, bør va­ere en tanke­vek­ker når vi ser på surrogati uten­lands. Det­te er ikke et spørs­mål om en­kelt­per­soners valg, men om struk­tu­rer. Det hand­ler om klas­se, det hand­ler om et­ni­si­tet, det hand­ler om kjønn. Fat­ti­ge kvin­ner fra de fat­tigs­te de­le­ne av ver­den ba­erer frem hvi­te barn til rike vest­li­ge par.

I surrogati ri­si­ke­rer kvin­ner liv og helse. For ikke len­ge si­den døde en kvin­ne. I til­legg til ri­si­ko ved selve gra­vi­di­te­ten og fød­se­len, blir kvin­ner in­ne­lås­te og kon­trol­ler­te un­der svan­ger­ska­pet. Noen land har la­get lo­ver mot, som In­dia, men in­du­stri­en har bare for­flyt­tet seg til and­re land.

Selv om det er vans­ke­lig å va­ere ufri­vil­lig barn­løs, me­ner Kvinne­fron­ten det­te ald­ri kan gi grunn­lag for å inn­skren­ke and­re men­nes­kers ret­tig­he­ter. Å få barn kan ikke prio­ri­te­res over en­kel­te kvin­ners helse og liv.

Fri på­pe­ker at Pri­de er en parti­po­li­tisk nøy­tral arena, der de vil frem­me mang­fol­det, og løf­te de­bat­ter som blir hy­sjet ned og ig­no­rert. Da bur­de det også va­ere rom for sam­ta­ler som ikke di­rek­te er på lin­je med Fri sine ved­tat­te syns­punk­ter. Og her må det slip­pes til and­re ar­ran­gø­rer enn Fri selv.

For bør ikke også Pri­de strekke seg len­ger enn Fri sin egen po­li­tikk?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.