Det gikk skik­ke­lig galt. Hva nå?

AN­BUD: Norsk Luft­am­bu­lan­se, Vei­re­no-skan­da­len, barne­ver­net: Etter out sourcing kom­mer in­sourcing.

Dagsavisen Østfold - - Debatt - NORALV VEGGELAND Pro­fes­sor i of­fent­lig po­li­tikk

har for­ank­ret an­buds­prak­si­sen med fri kon­kur­ran­se mel­lom til­by­de­re etter an­buds­run­der i Eøs-av­ta­len. Det­te har skapt en retts­lig henge­myr in­nen of­fent­li­ge vel­ferds­tje­nes­ter. Ut­ta­lel­ser fra fle­re frem­tre­den­de nors­ke ju­ris­ter med Europa­rett som spe­sia­li­tet ty­der på at en slik prak­sis ikke gjel­der for vel­ferds­sek­to­re­ne. Pro­fes­sor Hans Pet­ter Gra­ver har for ek­sem­pel ut­talt at barne­ver­net ikke er et mar­ked i Eøs-av­ta­lens for­stand, på lin­je med pri­va­te tje­nes­ter i helse­ve­se­net og eldre­om­sor­gen.

Barne­ver­net er en del av den stat­li­ge myn­dig­hets­ut­øvel­se, og sta­ten har in­gen kon­kur­rent som kjø­per av barne­verns­tje­nes­ter. Pro­fes­sor Gra­ver og hans jus­kol­le­ger me­ner der­for det er en po­li­tisk av­gjø­rel­se når re­gje­rin­gen leg­ger sli­ke tje­nes­ter ut på an­bud. I så fall er det vår opp­fat­ning at re­gje­rin­gen har ut­øvd et dårlig po­li­tisk skjønn. En god barne­verns­tje­nes­te for­ut­set­ter at de som har det dag­li­ge an­sva­ret for den, kan ba­se­re seg på lang­sik­ti­ge og tryg­ge ramme­vil­kår. Barne­vern er så­le­des dårlig eg­net for tra­di­sjo­nel­le an­buds­kon­kur­ran­ser der kort­sik­ti­ge øko­no­mis­ke kri­te­ri­er of­test blir av­gjø­ren­de. – Det gjel­der for øv­rig for alle nors­ke uni­ver­sel­le vel­ferds­tje­nes­ter. De re­pre­sen­te­rer ikke noe mar­ked, slik Gra­ver ut­tryk­ker det, men re­pre­sen­te­rer en kom­mu­nal og stat­lig myn­dig­hets­ut­øvel­se. Slik tenkt vil By­rå­det i Oslo sei­re i for­hold til Eøs-av­ta­len og ESA.

Vår re­gje­ring kom­mer­sia­li­se­rer stat­li­ge vel­ferds­tje­nes­ter ved å or­ga­ni­se­re dis­se en­ten som stat­li­ge sa­er­lovs­fore­tak, fritts­tå­en­de stat­li­ge stif­tel­ser el­ler hel- el­ler del­eide stat­li­ge ak­sje­sel­skap un­der pri­vat ak­sje­lov­giv­ning. Dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er kon­kur­ranse­ut­satt og un­der­lagt Eøs-av­ta­lens an­buds­re­gi­me. De hand­ler med tje­nes­ter dre­vet av pro­fitt­mo­tiv og ope­re­rer som både til­by­de­re og ut­fø­re­re av tje­nes­ter i mar­ke­det. De be­dri­ver outsourcing som det he­ter, og gjen­nom­fø­rer på den må­ten re­gje­rin­gens om­fat­ten­de pri­va­ti­se­rings­pro­gram gjen­nom kon­kur­ranse­ut­set­ting.

Ek­sem­pel­vis:

1. De re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne (RHF) or­ga­ni­se­rer syke­hu­se­ne i form av en kon­sern­mo­dell med hver en­kelt av dis­se som un­der­be­drif­ter. Norsk Luft­am­bu­lan­se er or­ga­ni­sert som en stat­lig stif­tel­se eid av de fire Rhf-ene.

Vi­de­re, Equi­nor (Stat­oil), Te­le­nor og Pos­ten er ak­sje­sel­skap. Noen er børs­no­tert.

Når et fore­tak, en stif­tel­se el­ler et sel­skap set­ter ut de­ler av sin pro­duk­sjon til un­der­le­ve­ran­dø­rer kal­les det alt­så outsourcing. Ved å la spe­sia­li­ser­te sel­ska­per ut­fø­re ope­ra­sjo­ner bed­re og ri­me­li­ge­re kan fore­ta­ket prio­ri­te­re vi­dere­ut­vik­ling av sitt kjerne­pro­dukt el­ler sin kjerne­kom­pe­tan­se. Pri­va­ti­se­ring og an­nen form for outsourcing i of­fent­lig sek­tor er blitt van­lig, også in­nen uli­ke for­mer for in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid. Men ofte med kri­tis­ke re­sul­ta­ter, ikke minst i et de­mo­kra­tisk og ut­fø­rer­per­spek­tiv. Folke­valg­te or­gan ab­di­se­rer fra til­syn og kon­troll, mens ut­fø­rel­sen av de pri­va­ti­ser­te tje­nes­te­ne skjer etter prin­sip­pet om mak­si­mal inn­tje­ning, mens kva­li­tet blir se­kun­da­ert.

Re­no­va­sjons­skan­da­len i Oslo i 2016– 2017 vak­te debatt om be­ho­vet for god og pre­sis plan­leg­ging og kom­mu­nal­drift vs. pri­va­ti­se­ring. Da Oslo kom­mu­ne fikk inn til­bu­det fra pri­va­te Vei­re­no om å over­ta an­sva­ret for søp­pel­tøm­min­gen i Oslo for tre år si­den, trod­de de knapt sine egne øyne. Det vir­ket jo så bra og var skik­ke­lig bil­lig. Det var ikke langt unna at kom­mu­nen kun­ne spa­re 80 mil­lio­ner kro­ner hvert år. Så gikk det skik­ke­lig galt. Vei­re­no mak­tet ikke opp­ga­ven og ble slått kon­kurs. I fjor måt­te Oslo kom­mu­ne selv over­ta

Det skjer noe fra vår blå­blå re­gje­rings side, uten at grunn­leg­gen­de pro­ble­mer lø­ses.

an­sva­ret for søp­pel­kjø­rin­gen med sto­re tap. Det­te kal­les in­sourcing.

Stif­tel­sen Norsk Luft­am­bu­lan­se ba­se­rer seg på outsourcing av livs­vik­ti­ge am­bu­lanse­tje­nes­ter ved kon­kur­ranse­ut­set­ting. Men har endt opp i et ma­re­ritt der helse­mi­nis­ter Bent Høie kan bli tvun­get til å skro­te kon­kur­ran­sen el­ler la av­mek­tig­he­tens mør­ke sen­ke seg over pa­si­en­ters liv fram­over.

Det skjer noe fra vår blå­blå re­gje­rings side, uten at grunn­leg­gen­de pro­ble­mer lø­ses. Bar­ne-, like­stil­lings- og in­klu­de­rings­de­par­te­men­tet (BLD) vil nå skjer­me de ide­el­le fra kor­te tids­av­gren­se­de kon­trak­ter i barne­ver­net ba­sert på an­bud. Ny­lig send­te BLD brev til Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet (Buf­dir) og opp­lys­te at sli­ke an­buds­av­ta­ler he­ret­ter skal er­stat­tes av lang­sik­ti­ge av­ta­ler som lø­per fram til en av par­te­ne sier dem opp. Et po­si­tivt sig­nal. Fra 2017 inn­fø­res også nye reg­ler for of­fent­li­ge anskaffelser. Stor­tin­get øns­ker at stat, kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner gjen­nom sine inn­kjøp skal bi­dra til faer­re brudd på men­neske­ret­tig­he­ter og ba­ere­kraft, også and­re ste­der i ver­den gjen­nom un­der­le­ve­ran­dø­rer og ei­er­skap. Der­for skal of­fent­li­ge inn­kjø­pe­re nå kre­ve eg­ne­de ru­ti­ner for å frem­me re­spekt for grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter og ba­ere­kraf­tig ut­vik­ling ved inn­kjøp fra le­ve­ran­dø­rer med ri­si­ko for brudd på dis­se om­rå­de­ne. Alle til­by­de­re må vise at de har gode nok ru­ti­ner for å av­dek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Det­te kan bli vans­ke­lig for man­ge pri­va­te sel­skap og be­drif­ter i en til dels kao­tisk mar­keds­øko­no­mi.

Så vi tren­ger en debatt om stat­lig egen­drift og til­bake­fø­ring av pri­va­ti­ser­te tje­nes­ter, dvs. in­sourcing. Alt­så det mot­sat­te av pri­va­ti­se­ring og outsourcing av stat­lig fi­nan­siert vel­ferd.

IN­SOURCING: Etter Vei­re­no-skan­da­len måt­te Oslo kom­mu­ne igjen ta over søp­pel­hånd­te­rin­gen.

FOTO: HÅ­KON MOS­VOLD LAR­SEN/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.