Mobbelo­ven – ikke en mot­set­ning til yt­rings­fri­he­ten

Dagsavisen Østfold - - Debatt - AGATHA WAAGE På­trop­pen­de le­der i Elev­or­ga­ni­sa­sjo­nen STEFFEN HANDAL Le­der i Ut­dan­nings­for­bun­det

§ 9A-5 i opp­la­e­rings­lo­ven har skapt debatt den­ne vår­en. Det er gans­ke na­tur­lig. Når en så gjen­nom­gå­en­de lov­end­ring trer i kraft, vil­le noe va­ert vel­dig galt om det ikke opp­stod debatt i etter­kant. Vi har tre bud­skap i den an­led­ning:

• Det er både rik­tig og vik­tig å ha en skjer­pet ak­ti­vi­tets­plikt når ele­ver mel­der fra om kren­kel­ser og/el­ler mob­bing ut­ført av an­sat­te. • Pa­ra­gra­fen er ikke i seg selv noen inn­gri­pen i la­ere­res yt­rings­fri­het.

• De pro­ble­me­ne som kan opp­stå når pa­ra­gra­fen bru­kes, kan lø­ses ved et rund­skriv el­ler fel­les ret­nings­lin­jer ut­ar­bei­det av for ek­sem­pel Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet og Ar­beids­til­sy­net.

§ 9 A-5 inn­skjer­per ak­ti­vi­tets­plik­ten om det er mis­tan­ke om, el­ler kjenn­skap til, at en som ar­bei­der på sko­len, kren­ker en elev. Pro­ble­met den­ne pa­ra­gra­fen er ment å ta tak i, er så al­vor­lig og øde­leg­gen­de for en­kelt­men­nes­ker at en skjer­pet ak­ti­vi­tets­plikt var helt på sin plass. Vi kan ikke ha til­stan­der der ele­ver som vars­ler om an­sat­te de me­ner opp­trer kren­ken­de, opp­le­ver at det­te ikke umid­del­bart tas tak i. For man­ge har opp­levd det­te, for len­ge. Nors­ke ele­ver for­tje­ner bed­re enn som så.

Ak­ti­vi­tets­plik­ten leg­ger opp til at man skal ta tak i vars­ler, raskt og se­riøst. Nå prak­ti­se­res det­te i hele lan­det, og er­fa­rin­ge­ne er uli­ke. Straks en elev vars­ler om kren­kel­se, skal det rea­ge­res, ba­sert på ele­vens opp­le­vel­se. Men det kan ikke set­tes auto­ma­tisk lik­hets­tegn mel­lom et var­sel og at det fak­tisk er ut­ført en kren­ken­de hand­ling. Det må un­der­sø­kes og det må leg­ges til ret­te for kon­tra­dik­sjon. Det lig­ger na­er­mest i sa­kens na­tur at sli­ke sa­ker vil va­ere kre­ven­de. Like fullt er det helt nød­ven­dig at de raskt tas tak i. Barne­om­bu­det fore­slår i sin rap­port om sek­su­el­le kren­kel­ser i sko­len at Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet og Ar­beids­til­sy­net skal ut­vik­le fel­les ret­nings­lin­jer i for­bin­del­se med sa­ker hvor det blir en tvist mel­lom § 9 A-5 og ar­beids­miljø­lo­ven. Det­te er vi po­si­ti­ve til.

Så klart skal det va­ere uenig­he­ter i den nors­ke skole­de­bat­ten. Er det ikke frik­sjon, spei­ler ikke sko­len sam­fun­net og li­vet ele­ver skal ut i etter sis­te skole­dag. Vi er i en tid der den nors­ke sko­len for­nyes i raskt tem­po, og det er på høy tid at det­te skjer. Kom­plek­se la­e­rings- og ut­vik­lings­pro­sjek­ter skal fore­gå i sto­re og små elev­fel­les­skap, i sam­spill mel­lom le­de­re, la­ere­re og ele­ver. Som i li­vet ge­ne­relt, vil vi også på sko­len opp­le­ve at men­nes­ker er uli­ke, at vi ten­ker og rea­ge­rer for­skjel­lig, at vi har ulikt tem­pe­ra­ment og at vi er alle pris­gitt våre fø­lel­ser. Det­te kom­mer til syne hver dag i alle lan­dets sko­ler. Og det er også sånn det skal va­ere. Vi tror vi lyk­kes best med vårt ut­dan­nings­opp­drag i et fel­les­skap med rom for ulik­he­ter og uenig­he­ter.

Vik­tig ar­beid skal ut­fø­res i sko­len, av både ele­ver, la­ere­re og le­de­re. For­vent­nin­ger skal mø­tes, både med hen­syn til ar­beids­inn­sats og ad­ferd. La­ere­re skal gi ele­ver vur­de­ring som skal va­ere til hjelp og de skal ta et sa­er­skilt an­svar for å opp­rett­hol­de et trygt og godt la­e­rings­mil­jø – også når det in­ne­ba­erer at uøns­ket ad­ferd tas tak i. Det­te kom­mer til å ska­pe frik­sjon og fø­lel­ser, men in­gen er tjent med en ut­vik­ling der ele­ver og la­ere­re ikke len­ger kjen­ner seg tryg­ge og vå­ger å opp­tre opp­rik­tig. Hel­dig­vis kom­mer ikke inn­stram­min­ge­ne i opp­la­e­rings­lo­ven til å føre til det­te, og na­tur­lig­vis (i hvert fall for oss som er i klasse­rom­met hver enes­te dag), er den bes­te må­ten å unn­gå det­te på, dia­log og fel­les­skap mel­lom ele­ver, la­ere­re og le­de­re i sko­len.

Det som kjenne­teg­ner det gode sam­spill mel­lom ele­ver og la­ere­re er nett­opp at de ev­ner å stå i dis­se pro­ses­se­ne uten tap av til­lit og til­hø­rig­het. Det vik­tigs­te av alt er inn­sat­sen for å lyk­kes med akku­rat det. Det er vi sik­re på at vi kan å få til, også med en skjer­pet ak­ti­vi­tets­plikt som skal ta vare på ele­ve­ne.

AK­TU­ELL: Si­mon Mal­ke­nes, lek­tor på Uls­rud vi­dere­gå­en­de sko­le i Oslo.

«Det kan ikke set­tes auto­ma­tisk lik­hets­tegn mel­lom et var­sel og at det fak­tisk er ut­ført en kren­ken­de hand­ling, skri­ver inn­leggs­for­fat­ter­ne.

FOTO: MIMSY MØLLER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.