Pus­her dop til barn

– Jeg vil at barn skal bli knyt­ta til lit­te­ra­tur tid­lig. At Brille­bjørn skal va­ere de­res «gatew­ay drug» til lit­te­ra­tu­ren, den førs­te do­sen som får dem hek­ta, sier Ida Jack­son.

Dagsavisen Østfold - - Forside - ■ GERD ELIN STAVA SANDVE ■ MIMSY MØLLER (FOTO) gerd.elin.sandve@dags­avi­sen.no

– Jeg skal ikke si at jeg skri­ver de vik­tigs­te bø­ke­ne i Nor­ge. Men når man ten­ker at «Brille­bjørn»-bø­ke­ne ofte er barns førs­te møte med lit­te­ra­tur, er det i hvert fall vik­tig at det skal va­ere en så god opp­le­vel­se som mu­lig, sier Ida Jack­son til Dags­avi­sen.

Hun er for­fat­te­ren av en lang rek­ke bø­ker for voks­ne, ung­dom og barn. Brille­bjørn, som bor i Trond­heim sam­men med mam­ma og mor, er kjent fra NRK Su­per. Jack­sons bok­se­rie om ham er il­lust­rert av Jens A. Lar­sen Aas. Den tel­ler så langt åtte bø­ker. Den­ne uka kom «Brille­bjørn flyr» og «Brille­bjørn får plas­ter», snart kom­mer jule­hef­tet «Brille­bjørn fei­rer jul».

– Vi le­ver i en skrift­kul­tur der det er vik­tig å til­eg­ne seg språkog lese­fer­dig­he­ter. Men for meg er det like vik­tig at bø­ker og for­telle­kunst va­ere en hem­me­lig venn og styr­ke i li­vet. Jeg vil at barn skal bli knyt­ta til lit­te­ra­tur tid­lig. At Brille­bjørn skal va­ere de­res «gatew­ay drug» til lit­te­ra­tu­ren, den førs­te do­sen som får dem hek­ta, sier

Jack­son.

Mas­se re­se­arch

Da må bø­ke­ne va­ere spen­nen­de. Men hva er egent­lig spen­nen­de for en tre­åring, som nett­opp har tatt ste­get fra peke­bø­ker over i bø­ker med en his­to­rie?

– De al­ler faer­res­te hus­ker hvor­dan det var å va­ere tre år. Ikke jeg hel­ler. Ofte tror vi at vi gjør det, men blan­der med hvor­dan det var å va­ere sju el­ler eld­re. Så jeg har va­ert utro­lig mye rundt på leke­plas­ser og hjem­me hos folk for å se på og snak­ke med tre­årin­ger og de voks­ne rundt dem, og spurt tre­årings­for­eld­re på so­sia­le medi­er om hva som opp­tar bar­na de­res.

Re­sul­ta­tet av re­se­ar­chen vel­tet rundt på hele pro­sjek­tet.

– Det førs­te jeg tenk­te da jeg skul­le skri­ve om Brille­bjørn, var «hvem er beste­ven­nen hans?» Men så gikk det opp for meg at for tre­årin­ger, så er det de voks­ne som er vik­ti­ge. For­eld­re­ne og de barne­hage­an­sat­te. Det er spen­nen­de med and­re barn også, men na­vi­ga­sjo­nen er et­ter de voks­ne. Det var et stort skif­te. Vi er så utro­lig vant til den beste­venn­tanke­gan­gen i nes­ten all barne­lit­te­ra­tur, se bare på Tor Åge Brings­va­erds «Kar­s­ten og Pe­tra»-bø­ker, sier Ida Jack­son.

Ma­gisk hver­dag

En an­nen ting som ble ty­de­lig, er at dra­ma­et i en tre­årings liv ofte hand­ler om slikt voks­ne kal­ler små­ting. Det hand­ler mye om å kla­re selv. Tryk­ke på stopp­knap­pen på bus­sen, kjø­re sparke­syk­kel, tøm­me mel oppi bake- bol­len. Del­ta. Og se på de­tal­jer.

– Utro­lig mye av det med å va­ere tre år, hand­ler om å va­ere i krop­pen. Hal­ve dra­ma­et i Brille­bjørns liv hand­ler om at han blir bedt om å va­ere stil­le, og så kla­rer han det ikke. Jeg lur­te i star­ten på om det skul­le va­ere mer magi i bø­ke­ne, men kom til at for den mål­grup­pa her er hver­dags­li­vet ma­gisk – og dra­ma­tisk – nok.

Mor og mam­ma

Sett bort fra at det alt­så er snakk on en bjørne­fa­mi­lie midt blant alle men­nes­ke­ne, det­te, med bo­lig på Bakk­lan­det i Trond­heim.

– På den må­ten er det jo fan­ta­sy. Men bort­sett fra at de er sør­ame­ri­kans­ke bjør­ner, har jeg prøvd å plas­se­re dem i et så rea­lis­tisk mil­jø som mu­lig. De fles­te nors­ke barne­bø­ker er vel­dig hvi­te, vel­dig he­te­ro­no­r­ma­ti­ve. Jeg har tenkt vel­dig mye på re­pre­sen­ta­sjon, på å vise Nor­ge slik det fak­tisk er i dag.

Brille­bjørn har to mød­re, uten at det blir gjort noe num­mer av i noen av bø­ke­ne.

– Da jeg star­tet på se­ri­en, let­te jeg et­ter barne­bø­ker med for­eld­re av sam­me kjønn. Det fan­tes ikke. Tenk at Brille­bjørn ble først, så sent som i 2016! Så langt har jeg hel­ler ikke fått re­ak­sjo­ner på det. Det for­eld­re syns er util­gi­ve­lig, er imid­ler­tid at Brille­bjørn ikke sov­ner i «God natt, Brille­bjørn». Søvn er hel­lig!

Mor med hi­jab

Mam­ma er sti­pen­diat på NTNU, og kol­le­ga med en dame med hi­jab. Hun er mo­ren til War­san som Brille­bjørn kjen­ner fra barne­ha­gen. I «Brille­bjørn får plas­ter» må bar­na bli med mød­re­ne på jobb på uni­ver­si­te­tet, for­di barne­ha­gen har plan­leg­gings­dag.

– War­san er opp­kalt et­ter venn­in­na mi War­san Is­mail. Hun ble su­per­stolt, for­tal­te at hun hele opp­veks­ten sin i Nor­ge ald­ri had­de fun­net noen som så ut som hen­ne i noen av bø­ke­ne hun les­te. Det er kjempe­vik­tig!

Rulle­stol­kapp­løp

I «Brille­bjørn flyr» får han og mød­re­ne gå tid­lig om bord, og lø­per om kapp med en dame i rulle­stol bort til fly­et.

– Rulle­sto­len er en Per­mo­bil M300. I barne­bø­ker duk­ker det utro­lig sjel­den opp en rulle­stol om den ikke skal sym­bo­li­se­re noe. Jeg tren­ger ikke for­kla­re noe om rulle­sto­len el­ler hun som sit­ter oppi den. De al­ler fles­te barn på den­ne al­de­ren syns jo rulle­sto­ler ser su­per­kule ut. Brille­bjørn også.

Det for­eld­re syns er util­gi­ve­lig, er at Brille­bjørn ikke sov­ner. Ida Jack­son

Mål: unn­gå uli­de­lig

En mind­re kul ting i sam­me bok, i hvert fall for mød­re­ne, er når det blir kraf­tig tur­bu­lens. Brille­bjørn syns hum­pin­gen er kjempe­gøy, mød­re­ne ser hel­ler ble­ke ut.

– Jeg prø­ver å put­te inn ting til de voks­ne også. Jeg vet jo at det­te er bø­ker som skal le­ses igjen og igjen og igjen. Må­let er at Brille­bjørn ikke skal va­ere helt uli­de­lig, selv ved den fem­hund­re­de høyt­le­sin­gen. Der­for job­ber jeg utro­lig mye med teks­ten, vil at den skal lig­ge godt i mun­nen. Brille­bjørn «buk­ser, bra­ser og ban­ker», for­di det er mor­somt å si. Det kan gjer­ne va­ere litt rim og ryt­me der, det ap­pel­le­rer både til tre­årin­ger, voks­ne le­se­re, og til barn som er yng­re enn tre, sier Ida Jack­son.

Ida Jack­son er opp­tatt av at man­ge skal kjen­ne seg igjen i barne­bø­ke­ne hun skri­ver. Selv om ho­ved­per­sonen er en bjørn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.