Tror på sei­er

Lars La­ger­bäck har ennå ikke tapt på Ullevaal med Nor­ge

Dagsavisen Østfold - - Forside - REIDAR SOLLIE reidar.sollie@dags­avi­sen.no

Vi vil ska­pe Ullevaal til et fort. Lars La­ger­bäck, lands­lags­sjef

MORO: For­fall og ska­der hag­ler inn, men Lars La­ger­bäck fin­ner trygg­he­ten. Ullevaal sta­dion er hans nye lykke­are­na.

STORO (Dags­avi­sen): For i en usta­bil norsk fot­ball­hver­dag er det i hvert fall en ting som står fast. Lars La­ger­bäck har ikke tapt på Ullevaal sta­dion et­ter at han over­tok som lands­lags­sjef i fe­bru­ar i fjor.

Det vil si sju kamper uten tap, fem av dem er vun­net.

Bør vin­ne beg­ge

Nå gjen­står to kamper her det­te året, mot Slo­ve­nia og Bul­ga­ria lør­dag og tirs­dag.

– Vi vil ska­pe Ullevaal til et fort og vi vil helst vin­ne de to siste kam­pe­ne her også, sier La­ger­bäck på Dags­avi­sens spørs­mål om hvor­dan han kan ut­nyt­te hjemmbane­for­de­len.

Et­ter at NFF sat­te ned bil­lett­pri­sen har også in­ter­es­sen økt, det blir i kan­skje halv­fullt på Ullevaal lør­dag kveld.

Uten tap på to år

Uten det fa­mø­se 0-1 ta­pet i So­fia for Bul­ga­ria, der Bul­ga­ria sco­ret på sin enes­te sjan­se, kun­ne La­ger­bäck opp­levd et helt ka­len­der­år uten ne­der­lag.

Han ir­ri­te­rer seg grønn over det ta­pet som også set­ter press på la­get i kam­pen om å vin­ne sin pul­je i Na­tions League, som årets fire siste kamper hand­ler om.

– Vi ut­nyt­ter men­talt at her skal det va­ere vans­ke­lig å slå oss. Ja, en for­del, sier han.

Nor­ge har ikke tapt på Ullevaal på over to år, ikke si­den 4. sep­tem­ber i 2016 da Tysk­land vant 3-0.

Men det skal også nev­nes at La­ger­bäck har tapt her med et an­net lag. Foran Em-slutt­spil­let i 2016 tap­te han 2-3 med Is­land i en tre­nings­kamp. Men det ta­pet var kan­skje nyt­tig inn mot det his­to­ris­ke Em-slutt­spil­let Is­land le­ver­te.

To tbane-stopp

Lands­la­get har fått ny base på det nye ho­tel­let på Storo, to tbane-stopp fra Ullevaal sta­dion.

På gårs­da­gens tre­ning måt­te han ta en vare­opp­tel­ling med det medi­sins­ke ap­pa­ra­tet. Det er ikke bare for­sva­ret som blir nytt i mor­gen, på midt­ba­nen er San­der Ber­ge høyst usik­ker.

Be­kym­ring?

Det kan bety at kap­tein Ste­fan Jo­han­sen spil­ler sen­tralt.

Men be­kym­ret? Over­ho­det ikke. – Vi har stor bred­de i trop­pen, og alle lag, også Slo­ve­nia har ut­ford­rin­ger med for­fall, sier han.

Han fikk spørs­mål fra TV2 om han som en sko­gens mann be­nyt­ter Nord­mar­ka i Oslo? - Nei, var sva­ret.

Her hand­ler det om fotball. Det er fire kamper igjen av na­sjons­liga­en. Når den er fer­dig i no­vem­ber skal Em-trek­nin­gen fore­tas i de­sem­ber. Da fort­set­ter mo­roa.

For moro skal det va­ere på Ullevaal.

Lars La­ger­bäck

KLAR: Lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck i til­syne­la­ten­de godt hu­mør på Ullevaal sta­dion i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.