MAGNUS FORSBERG

Hva kan man egent­lig si til dem som sen­der draps­trus­ler når «slutt» ikke fun­ker?

Dagsavisen Østfold - - Forside - MAGNUS FORSBERG Magnus er ju­rist og sam­funns­de­bat­tant fra Oslo. Han er ofte sint på in­ter­nett. Han skri­ver i Dags­avi­sen hver fem­te uke. De and­re skri­ben­te­ne er So­fia Srour, Aslak Si­ra Myh­re og Sigrid Bon­de Tus­vik.

I det pro­fe­sjo­nel­le liv blir vi ju­ris­ter ofte sett på som bremse­klos­ser. Det er i grun­nen ikke så rart. Ofte er det vår rol­le å si fra om at noe som kan­skje har blitt sett på som både gjen­nom­før­bart og hen­sikts­mes­sig, rett og slett ikke er lov. Mot­sat­sen til det­te er at vi gjer­ne går i den fel­la at vi ten­ker at «det er jo ikke lov» er til­strek­ke­lig grunn til å la va­ere å gjø­re noe. Slik er det selv­sagt ikke all­tid, og noen gan­ger blir våre ju­ri­dis­ke vur­de­rin­ger bare ett av man­ge vur­de­rings­mo­men­ter. Av og til må vi se i øyne­ne at det kan va­ere tungt­vei­en­de grun­ner til å ig­no­re­re ju­ris­te­nes råd.

Vir­ke­lig frust­re­ren­de blir det når rå­de­ne våre blir kas­ta på bå­ten uten at det lig­ger en god nok vur­de­ring til grunn. I det siste har det for ek­sem­pel vist seg at det er man­ge som ig­no­re­rer et av de enk­les­te ju­ri­dis­ke rå­de­ne man kan gi: Ikke send draps­trus­ler.

I for­ri­ge uke kun­ne vi lese om Hel­le Soos i avi­se­ne. Soos er barne­hage­le­der ved Troll­klub­ben barne­hage i Fred­rik­stad, som ny­lig har in­for­mert om at de ikke øns­ker å ha uvak­si­ner­te barn. Som takk for sin inn­sats for å hol­de bar­na hun er an­svar­lig for fris­ke, har Soos blitt kalt na­zist og ra­sist, og selv­sagt mot­tatt draps­trus­ler. Dis­se vir­ker å ha va­ert av den gro­ve­re sort­en. «De skal få lov å va­ere ueni­ge, men når menn rin­ger meg sent på kvel­den med skjult num­mer og sier at hele fa­mi­li­en min må ut­ryd­des – da blir jeg litt redd», ut­ta­ler Soos til TV 2.

Tro det el­ler ei, men det er fak­tisk ikke mer enn et år si­den sist gang noen fikk draps­trus­ler for­di de prøv­de å be­skyt­te barn. Da Os kom­mu­ne i Horda­land be­stem­te seg for å av­li­ve den manne­von­de sva­nen «Havne­sje­fen», ble kom­mu­nens ord­fø­rer også draps­tru­et. Sva­nen had­de blant an­net an­gre­pet en to år gam­mel jen­te, og dratt hen­ne med seg ut­over på fjor­den. Jen­tas fa­mi­lie mot­tok for­res­ten også hets i kjøl­van­net av av­li­v­nings­ved­ta­ket, i til­fel­le noen lur­te på hvor kjip det fak­tisk går an å va­ere.

Det er selv­sagt fint og flott med om­sorg for dyr, men når det sklir ut til de gra­der at man verd­set­ter dy­re­nes liv over men­nes­kers bur­de man skjøn­ne at det har gått for langt. Vi hus­ker vel for­res­ten alle da hun­den Tø­nes ble skutt av en saue­bon­de i 2014? Bon­den fikk i etter­kant draps­trus­ler, selv om han men­te at hun­den ut­gjor­de en trus­sel for sau­ene. Noen dyr er vir­ke­lig li­ke­re enn and­re.

Trans­port­sek­to­ren er også ut­satt for over­ras­ken­de mye trus­ler. De fles­te har fått med seg at det for tida ko­ker litt rundt opp­ret­tel­sen av nye bom­rin­ger. I Ro­ga­land har det gått så langt at Stav­an­ger kom­mu­ne har måt­tet be­gyn­ne med vakt­hold på en­kel­te po­li­tis­ke mø­ter, og bom­penge­sjef Trond Ju­vik har selv­sagt også blitt draps­tru­et. Klart, når tit­te­len din er «bom­penge­sjef» må du kan­skje reg­ne med det. Sånn har’e blitt. Det er for øv­rig ikke bare ro­ga­len­din­ger som aser seg opp over bom­mer. I 2013 ar­gu­men­ter­te Ar­bei­der­parti­po­li­ti­ker og Utøya-over­le­ven­de Ma­ria Hon­ne­rød for å inn­føre bom­pen­ger da hun satt i by­sty­ret i Ski­en. Som takk for en­ga­sje­men­tet fikk hun så mye hets og trus­ler at hun valg­te å ikke ta gjen­valg. Jeg vet ikke hva som er mest ned­rig av å draps­true en som over­lev­de 22. juli el­ler å het­se en ung kvin­ne­lig po­li­ti­ker så mye at hun trek­ker seg fra po­si­sjo­ne­ne sine, men kom­bi­na­sjo­nen er i hvert fall ikke sa­er­lig pen.

I til­fel­le noen lur­te på hvor kjip det fak­tisk går an å va­ere.

Selv små, pri­va­te bom­mer kan ut­lø­se ra­se­ri. I 2016 ble en mann dømt til 21 da­gers feng­sel for å ha frem­satt draps­trus­ler i en kran­gel om hvor­vidt det var greit å vip­pe vekk bom­men ved Ski nye kir­ke for å kun­ne kjø­re en snar­vei til Ski

sen­trum. Les gjer­ne den set­nin­gen igjen.

Og apro­pos å bli dømt for å draps­true noen over frem­komst­mid­ler: I vin­ter ble en mann dømt for å ha draps­tru­et nå­va­eren­de kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de. Grun­nen var at man­nen var pro­vo­sert over inn­fø­rin­gen av flysete­av­gif­ten, og i dom­men kan vi lese at han «vur­der­te fly som et reise­al­ter­na­tiv». For dem som ikke hus­ker det var flysete­av­gif­ten som da ble inn­ført på kr 80,- per bil­lett.

Al­ler dum­mest blir det kan­skje når draps­trus­le­ne en­trer en are­na som er gans­ke dum fra før av. Som for ek­sem­pel rea­li­ty-tv. Et­ter pre­mie­ren på rea­li­tyse­ri­en Ex on the beach kun­ne del­ta­ker Me­lina John­sen for­tel­le at hun våk­net til over 100 draps­trus­ler. Det er hel­ler ikke trygt å va­ere del­ta­ker på Far­men. I fjor fikk Far­men-del­ta­ker Ama­lie Snø­løs draps­trus­ler, og da den svens­ke ver­sjo­nen rul­let over skjer­me­ne hos søta bror fikk Da­ni­el­la Högst­rom det sam­me. Sist­nevn­te blant an­net for­di mel­lom­rom­met hun har mel­lom ten­ne­ne ty­de­lig­vis pro­vo­ser­te noen se­ere. «Du bur­de dø din jae­vel, du øde­leg­ger Tv-en med ten­ne­ne dine», ly­der en av mel­din­ge­ne hun fikk.

Så nå har jeg gitt opp. Når bom­pen­ger, rea­li­ty­pro­gram­mer og snaue hundre­lap­per fø­les som til­strek­ke­lig grunn er det er helt ty­de­lig at å be folk om å slut­te å sen­de draps­trus­ler er en få­fengt øvel­se. Jeg vel­ger der­for hel­ler å inn­sten­dig be dere som sit­ter svan­ger med en saf­tig draps­trus­sel om å i det mins­te sør­ge for at dere har en god grunn før dere tryk­ker «send».

Som for ek­sem­pel at noen har skre­vet noe slemt om dere i avi­sen.

TEGNING: SIRI DOKKEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.