Gir ikke opp ny po­liti­sko­le

Ute­latt fra stats­bud­sjet­tet

Dagsavisen Østfold - - Forside - KEN­NETH STENS­RUD

Re­gje­rin­gen har ikke satt av pen­ger til å ut­re­de en even­tu­ell flyt­ting av po­liti­høg­sko­len. Li­ke­vel job­bes det fort­satt med å sel­ge inn Moss som det best eg­ne­de ste­det.

LOVLIG SENT: Re­gje­rin­gen har fort­satt ikke satt av mid­ler til å ut­re­de en mu­lig flyt­ting av Po­liti­høg­sko­len (PHS).

I den po­li­tis­ke platt­for­men som re­gje­rings­par­ti­ene ble eni­ge om på Jel­øy står det at de vil vur­de­re å plas­se­re en ny po­liti­høg­sko­le uten­for Oslo. Li­ke­vel ble det ikke satt av mid­ler til å ut­re­de en slik løs­ning i stats­bud­sjet­tet for 2019.

– Av hen­syn til mer pre­ka­ere byg­ge- og in­ves­te­rings­pro­sjek­ter vil ikke re­gje­rin­gen set­te i gang en ut­red­ning om in­ves­te­rin­ger for nye lo­ka­ler til Po­liti­høg­sko­len på nå­va­eren­de tids­punkt, står det skre­vet i det fore­slåt­te jus­tis­bud­sjet­tet.

Tross sto­re øns­ker i fle­re år om å byg­ge en ny sko­le, der­iblant fra Po­liti­høg­sko­len selv, står saken der­med fort­satt på ste­det hvil.

– Det var for oss en nyt­tig av­kla­ring å få vite at det ikke skal set­tes i gang i 2019. Men vi hå­per at de siste ut­red­nin­ge­ne star­ter opp om ikke så len­ge og at vi ryk­ker fram­over i lis­ten over prio­ri­ter­te pro­sjek­ter, sier Eli Vo­gelHov­de, le­der for stra­te­gi og sty­ring ved PHS, til Po­liti­fo­rum.

De øns­ker at en even­tu­ell ny, sam­len­de po­liti­høg­sko­le byg­ges i Oslo.

Er fort­satt op­ti­mis­tis­ke

I Moss har lo­ka­le kref­ter len­ge kjem­pet for å få sko­len til byen. I 2016 pre­sen­ter­te Höegh Eien­dom lo­ka­ler til­pas­set Po­liti­høg­sko­len, som de plan­la å byg­ge ut på den gam­le Pe­ter­son­tom­ta på Ver­ket. Svein Hol­tan har job­bet med pro­sjek­tet på veg­ne av Moss og Ryg­ge kom­mu­ne, Øst­fold fyl­kes­kom­mu­ne og Höegh Eien­dom. Han for­tel­ler at ute­la­tel­sen fra stats­bud­sjet­tet ikke end­rer de­res frem­drifts­plan.

– Vi fort­set­ter plan­leg­gin­gen som før. Fa­si­li­te­te­ne byg­ges ikke før vi vet at po­liti­høg­sko­len vil flyt­te til Moss. Vi har frem­de­les is i ma­gen, sier han.

Ta­ge Pet­ter­sen (H) er blant po­li­ti­ker­ne som de siste åre­ne har job­bet tet­test med å sel­ge inn Moss som det bes­te ste­det å flyt­te po­liti­høg­sko­len. Til tross for at re­gje­rin­gen ikke har prio­ri­tert saken, er han fort­satt op­ti­mist.

– I dag på­går det et ar­beid med å se på frem­ti­dens po­liti­ut­dan­ning. Det går blant an­net på inn­ret­nin­gen av ut­dan­nin­gen og hvor sto­re kul­le­ne skal va­ere. Det har re­gje­rin­gen hele tida sagt de må gjø­re først. Når det ar­bei­det er fer­dig, vil det va­ere mu­lig å se på en even­tu­ell ut­flyt­ting.

– Så du er ikke i tvil om at da­gens re­gje­ring vil ende opp med å ut­re­de en mu­lig flyt­ting av Po­liti­høg­sko­len ut av Oslo?

– Nei, ikke i det hele tatt, sva­rer han.

Job­ber vi­de­re

Pet­ter­sen for­ven­ter at re­gje­rin­gen vil leg­ge inn en merk­nad­stekst un­der be­hand­lin­gen av stats­bud­sjet­tet den­ne høs­ten, hvor det står at de vil se på en mu­lig ut­flyt­ting av sko­len – i hen­hold til Jel­øy-er­k­la­e­rin­gen.

– Jeg for­ven­ter at det kom­mer med. Vi bør ha lan­det for­men på po­liti­ut­dan­nin­gen, som gjør at vi kan gå vi­de­re med å ut­re­de al­ter­na­ti­ve lo­ka­sjo­ner, al­le­re­de i 2019, sier stor­tings­po­li­ti­ke­ren.

I mel­lom­ti­den fort­set­ter han lobby­virk­som­he­ten. Al­le­re­de på man­dag kom­mer det en ny grup­pe med po­li­ti­ke­re fra jus­tis­ko­mi­te­en til Moss, for å se na­er­me­re på pro­sjek­tet.

– Vi må hele tida sør­ge for at vi lig­ger minst ett heste­hode foran våre geo­gra­fis­ke kon­kur­ren­ter og er mest ak­tu­el­le når vi kom­mer så langt at en flyt­ting kan skje, sier Pet­ter­sen.

Vi fort­set­ter plan­leg­gin­gen som før.

Svein Hol­tan, pro­sjekt­le­der for en ny po­liti­høg­sko­le i Moss ken­neth.stens­rud@dags­avi­sen.no

PÅ VENT: Höegh Eien­dom har pla­ne­ne kla­re for en ny po­liti­høg­sko­le på Ver­ket i Moss. De av­ven­ter med å byg­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.