Ond, men litt snill også

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med? – Ko­na mi og en li­ten gris vi kun­ne spist på sikt. SISSEL HOFFENGH sissel.hoffengh@dags­avi­sen.no

Det er du­ket for ny se­song med Aber Ber­gen – hva har skjedd med Erik Aber si­den sist?

– Han er i ferd med å bli Kr­ford­fø­rer i Ber­gen by og har som all­tid en tofronts­krig mot po­li­ti og pri­se­ne på fiske­tor­get.

Om du skul­le be­skri­ve Erik Aber med tre ord, hva vil­le det blitt?

– Veni vi­di vi­ci.

Når han først skul­le vel­ge po­li­tik­ken, hvor­for ak­ku­rat

KRF?

– For­di det er greit å stå in­ne med li­vets ad­mi­ni­stra­tor (den kor­rek­te be­teg­nel­se på dom­mer i en rett­sal).

Du spil­ler jo en wan­na­be-prost på NRK også, han er ikke like brå­kjekk som Erik Aber – hvem av dem li­ker du best?

– Jeg er vel­dig glad i dem beg­ge. Men li­ker kan­skje al­ler best å tre inn i den mil­de prest. Det er jo en kli­sjé at skue­spil­le­re «els­ker å spil­le onde ka­rak­te­rer», men hos meg er det helt mot­satt. Sik­kert for­di jeg er me­get, me­get ond.

Hvor­dan fin­ner du ka­rak­te­ren til en rol­le?

– Jeg la­ger en slags men­neske­drakt som han slem­me i natt­sver­me­ren. Den be­står av de­ler fra både ka­me­ra­ter, be­kjent­skap, fa­mi­lie og kjen­te per­soner. I «Si­de om si­de» ble det et lappe­tep­pe av Jan Hane­vold og en tid­li­ge­re bank-kon­takt i Spare­bank 1 som het Tho­mas.

Du er selv opp­vokst i en fri­kirke­me­nig­het, er det noen fra din for­tid som kan kjen­ne seg igjen i ka­rak­te­re­ne dine?

– Ja, i den nevn­te men­neske­drakt be­fin­ner det seg nok også søm­mer og små knap­per av både Egil Svart­dahl og Lud­vig Karl­sen.

Har hørt på en podcast en gang at du ikke li­ker å slap­pe av, at du blir de­pri­mert av det? – Jeg er ikke så flink til å va­ere på re­sort-fe­rie og ikke gjø­re noe nei. Men jeg els­ker jo å slap­pe av med Ti­nas­he og de små jen­te-men­nes­ke­ne våre. Så len­ge vi slap­per av med å gå på kino el­ler lage bal­la­de.

Hva gjør du når du skei­er ut og ikke job­ber, da?

– La­ger mat til kone­fjes el­ler tar på no’ de­odo­rant el­ler no’.

Svarte­boka di – «Ord for da­gen. Mord­knull» – hva hand­ler den egent­lig om? – Den hand­ler om en li­ten gutt og en li­ten jen­te som til­brin­ger som­mer­ene på Hurum­lan­det hvor de pluk­ker mark­jord­ba­er og vas­ker kre­ma­to­rie­ov­ner. Blir det fle­re bø­ker?

– Ja. Det kom­mer en bok om et år og to uker.

Er det noe du ang­rer på?

– Ja men hel­dig­vis ikke så mye. Jeg har skik­ket meg gans­ke ok og er vel­sig­net med elen­dig hu­kom­mel­se.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Mor­ten Har­ket og Stein Lille­vol­den.

Hva li­ker du minst ved deg selv?

– At jeg tis­ser uten­for do om­trent hver tred­je gang jeg tis­ser grun­net ris­te-tør­king, og der­med må bøye meg ned og tør­ke vekk med pa­pir for å unn­gå fris­tel­sen til å svei­pe det vekk med sok­ken. Når jeg sit­ter sånn på huk og tør­ker så ha­ter jeg meg selv og alt jeg står for.

Hva li­ker du best ved deg selv?

– At jeg får fa­mi­li­en min til å ha det bra, og er flink til å gjen­nom­føre gans­ke vans­ke­li­ge ting.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog for el­ler mot?

– For to­tal stopp i eks­por­te­ring av norsk «for­svars­ma­te­ri­ell» til land som bry­ter men­neske­ret­tig­he­ter. Mot at Nam­mo får lov til å spon­se ski­jen­te­ne våre.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– «Den fan­tas­tis­ke Mik­kel Rev» av Roald Dahl og «Blod­meri­dia­nen» til Mc­cart­hy. Vil også gjer­ne be­nyt­te den­ne an­led­nin­gen til å tip­se om Bjar­te Arne­sons nye bok «Du og jeg og Vi­to» Den har ikke be­tydd så mye for meg, men la­ger mas­se lat­ter i både buk og svelg.

F O T I X O : N T B S C A N P

Odd-magnus Wil­liam­son (38) Skue­spil­ler og for­fat­ter.Ak­tu­ell i rol­len som Erik Aber i se­song 3 av «Aber Ber­gen» på TV3.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.