Øns­ket som Vi­ken-topp

• – Un­der­lig å bli inn­stilt på topp i et fyl­ke jeg er så skep­tisk til

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - JO M. BREDE­VEI­EN

LISTETOPP: Ton­je Bren­na er inn­stilt som al­ler førs­te listetopp i lan­dets størs­te fyl­kes­lag.

Når Aps fyl­kes­par­ti i Øst­fold, Akers­hus og Bus­ke­rud slår seg sam­men over nytt­år, blir lan­dets størs­te fyl­kes­par­ti født.

Par­ti­ets førs­te le­der blir Ton­je Bren­na (30), som i dag er gruppe­le­der i Akers­hus Ap. Bren­na ble ons­dag inn­stilt som le­der av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en.

– Det er jo en litt un­der­lig opp­le­vel­se å bli inn­stilt på topp i et fyl­ke jeg er så skep­tisk til. Li­ke­vel gle­der jeg meg vel­dig. Jeg skal gjø­re det bes­te jeg kan for at folk i Vi­ken skal få et best mu­lig til­bud.

Vi­ken-mot­stan­der

Bren­na har len­ge va­ert en ut­talt mot­stan­der av opp­ret­tel­sen av Vi­ken, som med 1,3 mil­lio­ner inn­byg­ge­re og et om­rå­de som strek­ker seg fra Sve­ri­ge til Hal­ling­dal – men ikke in­klu­de­rer Oslo i midt­en – blir lan­dets sole­klart størs­te.

– Nå leg­ger du bort mot­stan­den? – Nei. Det er Stor­tin­get som har lagt den bort. Vi­ken blir en rea­li­tet, det har stor­tings­fler­tal­let be­stemt. Nå hand­ler det om å gjø­re en god jobb for inn­byg­ger­ne i Vi­ken, sier Bren­na.

Vi­ken Ap vel­ger topp­kan­di­dat 12. ja­nu­ar. Da skal med­lem­me­ne også stem­me over pro­gram­met for det nye fyl­kes­par­ti­et. Det er Ton­je Bren­na som har le­det pro­gram­ar­bei­det.

– Det er en ut­ford­ren­de jobb, si­den vi ikke vet hvil­ke opp­ga­ver de nye fyl­ke­ne vil få ennå. Jeg hå­per re­gje­rin­gen får opp far­ta i det ar­bei­det, sier hun.

– Ikke fer­dig ennå

Ton­je Bren­na var ge­ne­ral­sek­reta­er i AUF 2010-12, og var på øya da ter­ro­ris­ten an­grep. Bren­na har også bak­grunn som råd­gi­ver i jus­tis­de­par­te­men­tet og ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor.

Hun vur­der­te ny­lig å trek­ke seg fra po­li­tik­ken et­ter hets og sji­ka­ne på nett.

– Jeg bruk­te to uker på å be­stem­me meg for om jeg vir­ke­lig øns­ket det­te. Jeg kom til at jeg ikke er fer­dig med po­li­tikk, sier Bren­na.

No­mi­na­sjons­ko­mi­te­en har inn­stilt fyl­kes­ord­fø­rer Ro­ger Ry­berg i Bus­ke­rud på plas­sen bak Bren­na, og fyl­kes­vara­ord­fø­re­ren i Øst­fold, Siv Hen­ri­et­te Ja­cob­sen, på tredje­plass.

Nå hand­ler det om å gjø­re en god jobb for inn­byg­ger­ne. Ton­je Bren­na, Ap jo.moen.brede­vei­en@dags­avi­sen.no

FØRS­TE LE­DER: Ton­je Bren­na er inn­stilt som topp­kan­di­dat i Vi­ken Ap. FOTO: MIMSY MØLLER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.