Mang­fold el­ler pro­fitt, Lind­boe?

Dagsavisen Østfold - - Kronikk - LINA AAS-ENG Skri­bent og mor

Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bunds mange­åri­ge for­svar for ret­ten til å ta pro­fitt fra barne­ha­ger nåd­de et nytt høyde­punkt da or­ga­ni­sa­sjo­nens egen styre­le­der, Ei­rik Hus­by, tid­li­ge­re i år ble tatt for å dri­ve sine kom­mer­si­el­le barne­ha­ger med for lav be­man­ning. I ved­ta­ket fra kom­mu­nen står det at «et be­ty­de­lig be­løp i of­fent­li­ge til­skudds­mid­ler er brukt i strid med barne­hage­lo­vens krav». Hus­bys kon­sern had­de to­talt et sam­let over­skudd på 7,6 mil­lio­ner kro­ner i pe­rio­den 2013–2016.

I et avis­inn­legg fra april kon­fron­ter­te jeg PBL med den­ne saken, og vis­te til at den føy­er seg inn i rek­ken av pro­fitt­s­kan­da­ler i barne­hage­sek­to­ren. PBLS da­va­eren­de di­rek­tør Arild M. Ol­sen svar­te på kri­tik­ken ved å si at jeg «vis­te til en ikke av­slut­tet til­syns­sak i en barne­hage eid av PBLS styre­le­der, der Oslo kom­mu­ne ber barne­ha­gen be­ta­le til­ba­ke 800.000 kro­ner som de me­ner er brukt i strid med barne­hage­lo­ven», at «saken er på­kla­get og er til vur­de­ring hos Fyl­kes­man­nen i Oslo», og at «når Oslo kom­mu­ne for­sø­ker å føre til­syn i sli­ke sa­ker, er det nor­ma­le at ved­ta­ket blir opp­he­vet og barne­ha­gen fri­kjent». Vi­de­re sa han også at PBL ikke øns­ker å bi­dra til for­hånds­døm­ming på et «for å si det for­sik­tig, sva­ert tynt grunn­lag.»

Den­ne uken kom fa­si­ten. Fyl­kes­man­nen gir kom­mu­nen med­hold i at «Et be­ty­de­lig be­løp i of­fent­li­ge til­skudds­mid­ler er brukt i strid med barne­hage­lo­vens krav». Pbl-styre­le­de­rens barne­hage må der­med be­ta­le til­ba­ke 800.000 kro­ner. Det er også verdt å mer­ke seg det kom­mu­nen fast­slår om pe­da­go­gan­de­len; «re­la­tiv høy pe­da­go­gan­del i Økern­ly barne­hage skyl­des imid­ler­tid del­vis lav be­man­ning.»

Saken om styre­le­de­ren i PBL, og hold­nin­ge­ne i le­del­sen, frem­står som et struk­tu­relt pro­blem i or­ga­ni­sa­sjo­nen. Det­te ma­te­ria­li­se­rer seg ved at kom­mer­si­el­le kon­sern i dag sit­ter med sty­rings­mak­ten. PBL har nem­lig ord­net det slik at små en­kelt­stå­en­de barne­ha­ger, som stort sett er ide­el­le, kun får ha med full­makt til å stem­me på veg­ne av and­re en­kelt­stå­en­de barne­ha­ger i egen kom­mu­ne, mens de sto­re kom­mer­si­el­le kon­ser­ne­ne kan ha med full­mak­ter fra alle sine barne­ha­ger. I prak­sis be­tyr det­te at de sto­re kje­de­ne, som ek­sem­pel­vis La­e­rings­verk­ste­det, kan stem­me på veg­ne av alle sine 200 barne­ha­ger, mens små en­kelt­stå­en­de barne­ha­ger, som ikke har mu­lig­het til å sen­de en re­pre­sen­tant til lands­mø­tet ver­ken blir re­pre­sen­tert el­ler hørt. PBL har va­ert en ak­tiv på­dri­ver for ret­ten til å be­ri­ke seg på barne­ha­ge­ne våre. De har job­bet for de kom­mer­si­el­le kje­de­nes makt. De ide­el­le selv fryk­ter at de snart vil for­svin­ne for­di de kom­mer­si­el­le over­tar den pri­va­te

de­len av sek­to­ren.

Ny­lig gikk Arild M. Ol­sen av som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i PBL, og An­ne Lind­boe gikk på.

Man­ge er spen­te på om hun vil sty­re or­ga­ni­sa­sjo­nen i en ret­ning som set­ter bar­na og mang­fol­det i sek­to­ren foran de kom­mer­si­el­les rett til pro­fitt.

Enn så len­ge ty­der dess­ver­re lite på det. Når Lind­boe ut­ta­ler som om skan­da­len som har ram­met hen­nes egen styre­le­der, sier hun at «en sak om til­bake­be­ta­ling av mid­ler som er brukt i strid med re­gel­ver­ket ram­mer ikke bare den ak­tu­el­le barne­ha­gen, men kan på­vir­ke om­døm­met til hele bran­sjen».

Bur­de ikke Lind­boes størs­te be­kym­ring va­ere hen­sy­net til bar­nas bes­te, og ikke om­døm­met til kom­mer­si­el­le ak­tø­rer? Ser hun ikke på det som et pro­blem at pen­ger be­vil­get til bar­na for­svin­ner til pri­vat pro­fitt?

Hun bør kan­skje ta inn over seg de fers­ke rap­por­te­ne fra BDO og Tele­marks­forsk­ning: Bdo-rap­por­ten vi­ser at for­tje­nes­ten hos kom­mer­si­el­le barne­ha­ger er mer enn tre gan­ger så høy som på Oslo Børs, og at opp­sam­let for­tje­nes­te økte fra 250 mil­lio­ner i 2007 til 4 mil­li­ar­der i 2016. Tele­marks­forsk­nings ana­ly­se vi­ser at pri­va­te barne­ha­ger som inn­går i sto­re kje­der har stør­re over­skudd enn and­re ty­per pri­va­te barne­ha­ger. De fast­slår at sli­ke barne­ha­ger ikke dri­ver mer ef­fek­tivt, men at de har la­vest be­man­ning.

Jeg har tid­li­ge­re ut­ford­ret An­ne Lind­boe til å sva­re på hva slags or­ga­ni­sa­sjon PBL skal va­ere un­der hen­nes le­del­se. Jeg fikk ald­ri noe svar, så jeg prø­ver igjen:

PBL har va­ert en ak­tiv på­dri­ver for ret­ten til å be­ri­ke seg på barne­ha­ge­ne våre.

1. Hvor­dan vil du sik­re de­mo­kra­tis­ke pro­ses­ser i PBL som sør­ger for at de ide­el­le barne­ha­ge­ne ikke blir over­kjørt av de kom­mer­si­el­le kje­de­ne?

2. Vil du sik­re mang­fol­det i sek­to­ren og støt­te dine ide­el­le med­lems­barne­ha­ger i kam­pen mot opp­kjøps­rai­det fra de kom­mer­si­el­le kje­de­ne?

3. Sy­nes du det er rik­tig at barne­ha­ger har blitt en kil­de til su­per­pro­fitt for kom­mer­si­el­le sel­ska­per?

Jeg hå­per at An­ne Lind­boe sva­rer den­ne gan­gen. Det er på tide at hun leg­ger kor­te­ne på bor­det.

FOTO: MARTE GJAERDE

DI­REK­TØR: Tid­li­ge­re barne­om­bud An­ne Lind­boe til­tråd­te ny­lig i di­rek­tør­stil­lin­gen i Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­fo­bund.Vil Lind­boe sør­ge for at de ide­el­le barne­ha­ge­ne ikke blir over­kjørt av de kom­mer­si­el­le kje­de­ne, spør Lina Aas-eng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.