– In­gen kri­se om det ikke går

FFK i negle­bi­ten­de opp­rykk­sjakt

Dagsavisen Østfold - - Forside - ■ HERMUND L. KJERNLI hermund.kjernli@dags­avi­sen.no

Med tre se­rie­kam­per igjen kjen­ner tre­ner Per-mathias Høg­mo (inn­felt) på by­ens for­vent­nin­ger om å ta ste­get til­ba­ke til 1. di­vi­sjon. – Klub­ben øns­ker å kom­me seg opp og fram, men det er ikke sånn at FFKS fram­tid står og fal­ler på et opp­rykk, sier han.

OPPRYKSKVALER: Med tre se­rie­run­der igjen har FFK kni­ven på stru­pen for å sik­re en di­rek­te re­tur til 1. di­vi­sjon. Da er kun full pott er godt nok.

– Vi har satt oss i en si­tua­sjon der det er opp til oss selv, gjen­nom at vi lig­ger på kva­lik­plass. Nå hand­ler det om å ta den be­røm­me­li­ge ene kam­pen av gan­gen, og for­be­re­de oss til å slå Sta­ba­ek 2 hjem­me på søn­dag, sier Ffk-tre­ner PerMat­hias Høg­mo.

Med fem stra­ke sei­re etter som­mer­fe­rien så det len­ge sva­ert lyst ut for rødbuk­se­ne. Rau­foss ble pas­sert på ta­bel­len, og lu­ken ned til and­re po­ten­si­el­le opp­rykks­ri­va­ler så plut­se­lig kom­for­ta­bel ut.

Ro­tet bort match­bal­ler

Men kun fire po­eng på de fire sis­te kam­pe­ne har gjort inn­spur­ten mer negle­bi­ten­de enn øns­ke­lig.

– Sånn er fot­bal­len, og det får man ikke gjort noe med. Vi kan ir­ri­te­re oss over at vi ikke punk­ter­te kam­pen her hjem­me mot Fram. At vi gikk opp til 1–1 borte mot Rau­foss, styr­te match­en, men ikke klar­te å sco­re og der­med lage et an­net kamp­bil­de. At vi ikke set­ter noen av de fire sjan­se­ne våre på 0–0 mot El­ve­rum. Men nå er det his­to­rie, og det hand­ler om å va­ere dyk­ti­ge­re i den fa­sen vi er in­ne i, fast­slår den tid­li­ge­re lands­lags­sje­fen.

Tre se­rie­run­der før slutt lig­ger FFK på 2. plass, to po­eng bak Rau­foss, og hen­holds­vis to og fire po­eng foran Gro­rud, As­ker og El­ve­rum som ja­ger bak­fra.

Kun ni av ni mu­li­ge po­eng er godt nok for at det for­vent­nings­ful­le Fred­rik­stad-pub­li­kum­met skal få opp­rykk­s­kra­vet opp­fylt, men Høg­mo me­ner det ikke er det klub­bens fram­tid står og fal­ler på.

– Klub­ben øns­ker å kom­me seg opp og fram, men sam­ti­dig har man va­ert ty­de­lig på at det er man­ge pa­ra­me­te­re å ut­vik­le seg på for å stå ster­ke­re – både sports­lig og den øv­ri­ge de­len av klub­ben. Der­for vil det over­ho­det ikke va­ere noen kri­se for Fred­rik­stad om det ikke blir opp­rykk i år, men det vil all­tid va­ere et øns­ke om å kla­re det så fort som mu­lig.

Vi har satt oss i en si­tua­sjon der det er opp til oss selv.

Per-mathias Høg­mo

Hå­per på ri­val-hjelp

Litt len­ger nord i Østfold skal Moss møte to av FFKS ar­ges­te kon­kur­ren­ter på tam­pen av se­son­gen, da både Gro­rud og As­ker skal ta tu­ren til Mel­løs. – Moss har for så vidt gjort job­ben ved å spil­le 2–2 mot Rau­foss. Nå har de vel sik­ret plas­sen, men om de leg­ger ned litt eks­tra inn­sats i de sis­te kam­pe­ne kan vi kan­skje få litt hjelp der­fra, sier Ffk-keeper Hå­var G. Jens­sen.

Også han me­ner de først og fremst må gjø­re job­ben selv.

– Vin­ner vi res­ten av kam­pe­ne våre, blir det opp­rykk. Er vi hel­di­ge med and­re re­sul­ta­ter går vi rett opp, men går vi til kva­lik og vin­ner alt der, er vi sik­ret li­ke­vel, sier sis­te­skan­sen of­fen­sivt.

Jens­sen for­tel­ler at spil­ler­ne for­sø­ker å ten­ke minst mu­lig på for­vent­nin­ge­ne fra byen.

– Vi må ikke glem­me at vi har hatt en po­si­tiv se­song med mye opp­tu­rer, og folk har smilt til meg på gata i hele år. Men jeg er ikke dum­me­re enn at jeg for­står at se­son­gen ikke opp­fat­tes som bra der­som vi ikke ryk­ker opp, av­slut­ter han.

MER Å GÅ PÅ: Ffk-tre­ner Per-mathias Høg­mo hå­per la­get fin­ner til­ba­ke til sco­rings­for­men i se­rie­av­slut­nin­gen.

OPTIMIST: Keeper Hå­var G. Jens­sen har va­ert en av FFKS vik­tigs­te spil­le­re i jak­ten på 1. di­vi­sjons­spill. Nå har han stor tro på at la­get skal ta ste­get opp med en ny sei­ers­rek­ke på tam­pen av se­son­gen.

TALENT: 17 år gam­le Tho­mas Rek­dals død­ball­fot kan bli av­gjø­ren­de i opp­rykk­s­kam­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.