– Vil vra­ke Harei­de

• An­nar Has­le vil ha inn Hans Olav Sy­ver­sen

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - ■ PAUL NORBERG

KRF-BRÅKET: Det blå­ser en klar høyre­vind inn­ad i Østfold KRF. – Harei­de er svek­ket, og bør er­stat­tes, sier gruppe­le­der An­nar Has­le i Sarps­borg KRF.

Selv om KRF har styr­ket seg på me­nings­må­lin­ger etter Knut Arild Harei­des be­røm­te tale, som vi­ser vei i ret­ning Ar­bei­der­par­ti­et, er lo­ka­le le­de­re i Østfold kla­re på at par­ti­et bør sam­ar­bei­de med Sol­berg-re­gje­rin­gen. An­nar Has­le sier det kla­rest:

– Knut Arild Harei­de har i fle­re år svek­ket par­ti­et gjen­nom sitt ving­le­te le­der­skap. Nå står vi foran en split­tel­se, uan­sett hvil­ken vei det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet vil ven­de seg. Vi tren­ger en sam­len­de skik­kel­se til å lede par­ti­et fram­over.

– Og hvem bør det va­ere?

– Jeg hå­per vi kan få til­ba­ke Hans Olav Sy­ver­sen. Han kan va­ere den ret­te le­der i den vans­ke­li­ge tida vi nå går inn i.

Sy­ver­sen re­pre­sen­ter­te Oslo på Stor­tin­get fra 2005 til 2017. Han var par­la­men­ta­risk le­der i sis­te pe­rio­de, men røk ut av Stor­tin­get ved 2017-val­get.

– Kris­ten kul­tur­arv

Hel­ler ikke fyl­kes­le­der Bryn­jar Høide­braa­ten lar seg vip­pe av pin­nen av de sis­te gode me­nings­må­lin­ge­ne.

– Vi har størst mu­lig­het til å få po­li­tis­ke gjen­nom­slag i sam­ar­beid med da­gens re­gje­ring. En venstre­drei­ning in­ne­ba­erer å sty­re på SVS nåde, og det er ikke ak­ku­rat et par­ti som iva­re­tar de krist­ne ver­di­er og den krist­ne kul­tur­ar­ven, for å si det litt for­sik­tig, sier Høide­braa­ten.

Han me­ner Harei­de er blå­øyd når han tror et venstre­sam­ar­beid kun inn­be­fat­ter Ap og Sp. – Hva med Frps verdi­grunn­lag? – KRF er kom­met i en si­tua­sjon der vi blir av­hen­gi­ge av et fløy­par­ti uan­sett hvil­ken vei vi vel­ger. Jeg er ikke glad for tan­ken på at vårt par­ti skal re­gje­re sam­men med Frp, men det mot­sat­te al­ter­na­ti­vet er ver­re, sier Høide­braa­ten.

Han for­tel­ler at KRF har fått inn drøyt 1.600 nye med­lem­mer på lands­ba­sis de sis­te uke­ne, og i Østfold fle­re enn 50. Høide­braa­ten me­ner fyl­kes­års­mø­tet selv må av­gjø­re om de­le­ga­te­ne fra Østfold skal stil­le med bun­det man­dat på lands­mø­tet.

Mens An­nar Has­le er helt klar på at re­pre­sen­tan­te­ne skal stå fritt.

– El­lers fryk­ter jeg gans­ke tur­bu­len­te for­hold, sier Has­le.

– Ja til Høy­re

Gruppe­le­der Hal­vard Sand i Moss KRF er på lin­je med både Høide­braa­ten og Has­le. Han vil ikke for­skut­te­re hva som vil skje på det kom­men­de med­lems­mø­tet i lo­kal­par­ti­et, men øns­ker selv å be­hol­de Er­na Sol­berg som stats­mi­nis­ter.

– Harei­de har gjort seg bort i fle­re år. Se­nest med del­ta­kel­se i Pri­de­pa­ra­den i Oslo, og ved å god­kjen­ne at Krfs fa­mi­lie­po­li­tis­ke tals­mann, Geir Jør­gen Bekke­vold, viet par­ti­ets kom­mu­ni­ka­sjons­sjef med hen­nes les­bis­ke sam­bo­er.

– Bør han skif­tes ut?

– Får han lands­mø­tet mot seg, blir det nes­ten umu­lig å fort­set­te. Og jeg sy­nes Hans Olav Sy­ver­sen er en sam­len­de fi­gur, sier Sand.

paul.norberg@dags­avi­sen.no

FOTO: KENNETH STENSRUD

TIL HØY­RE: Fyl­kes­le­der Bryn­jar Høide­braa­ten i Østfold KRF lar seg ikke af­fi­se­re av en me­nings­må­ling med sterk økt opp­slut­ning om KRF. Han me­ner Knut Arild Harei­de er blå­øyd når han tror det er mu­lig å re­gje­re sam­men med Ap og Sp, uten at SV får en be­ty­de­lig hand på rat­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.