VEIVALGET TIL KRF

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

■ KRF fikk ny­lig 5,0 pro­sent opp­slut­ning på en me­nings­må­ling, tatt opp etter at Harei­de an­be­fal­te et sam­ar­beid til venstre­si­den.

■ Østfold KRF har eks­tra­or­di­na­ert års­møte tirs­dag 30. ok­to­ber.

■ Fyl­kes­par­ti­et skal vel­ge åtte de­le­ga­ter til lands­mø­tet, som av­hol­des 2. no­vem­ber.

■ Både parti­le­der Knut Arild Harei­de og 1. nest­le­der Olaug Bollestad skal va­ere fore­drags­hol­de­re på fyl­kes­års­mø­tet.

■ Fyl­kes­års­mø­tet skal ta stil­ling til Krfs vei­valg.

■ Det er uenig­het i Østfold KRF om hvor­vidt de­le­ga­te­ne skal ha bun­det el­ler fritt man­dat på lands­mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.