Til­talt for draps- og bort­fø­rings­pla­ner

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

TIL­TALT: Ad­vo­kat Amir Mir­mota­ha­ri er til­talt for blant an­net å ha inn­gått draps­for­bund og for­bund om bort­fø­ring, skri­ver VG. Til­ta­len mot Mir­mota­ha­ri om­fat­ter også fle­re and­re lov­brudd, in­klu­dert mot­ar­bei­del­se av retts­ve­se­net, brudd på taus­hets­plik­ten, grov øko­no­misk utro­skap, med­virk­ning til urik­tig for­kla­ring for ret­ten og brudd på bok­fø­rings­lo­ven, skri­ver avi­sen. VG skrev førs­te gang om sa­ken 15. juni 2016 og be­skrev hvor­dan den pro­fi­ler­te for­svars­ad­vo­ka­ten skal ha bedt en tor­pe­do om å kid­nap­pe og dope ned et vold­tekts­of­fer. Da­gen etter ble man­nen på­gre­pet av po­li­ti­et. Han satt va­re­tekts­fengs­let fram til mars i år. I sep­tem­ber 2016, tre må­ne­der etter at han ble på­gre­pet, ble Mir­mota­ha­ri stemp­let som «uskik­ket som ad­vo­kat» og fra­tatt be­vil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.