– Bør va­ere et tanke­kors for Ap

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - MA­RIE DE ROSA

Dags­avi­sen i går.

VELFERD: Helse­fag­ar­bei­de­re ta­per ti­tu­se­ner i minste­lønn på å va­ere an­satt i kom­mer­si­el­le syke­hjem i Oslo. Nå må Ap ta ty­de­lig av­stand fra pro­fitt i velferd, kre­ver Rødt-le­der Bjør­nar Mox­nes.

■ – Det­te bør va­ere et stort tanke­kors for Ap, som ennå ikke klart og ty­de­lig har sagt at pro­fitt skal ut av vel­fer­den, sier Bjør­nar Mox­nes.

Rødt-le­de­ren rea­ge­rer kraf­tig på de sto­re for­skjel­le­ne i minste­lønn mel­lom syke­hjem i Oslo. Som Dags­avi­sen skrev i går, lig­ger minste­løn­na til en ny­ut­dan­net helse­fag­ar­bei­der i kom­mer­si­el­le syke­hjem drøyt 85.000 kro­ner la­ve­re enn i kom­mu­na­le. Det sam­me er til­fel­let for plei­e­as­sis­ten­ter.

– Det er urett­fer­dig at al­le­re­de lavt­løn­te, i all ho­ved­sak kvin­ner, skal be­ta­le reg­nin­gen for at noen få vel­ferds­pro­fi­tø­rer skal tje­ne seg rike på eldre­om­sorg, sier Mox­nes.

Nedstemt av Ap

Både Rødt og SV har gått inn for å for­by pro­fitt i vel­fer­den. Ar­bei­der­par­ti­et har på sin side tatt til orde for å stil­le stren­ge­re krav til kva­li­tet og be­man­ning slik at skatte­fi­nan­sier­te vel­ferds­tje­nes­ter ikke går til pro­fitt.

Nå må Ap vel­ge side, kre­ver Mox­nes. Han me­ner sam­me prin­sipp må gjel­de for syke­hjem som for grunn­sko­ler, hvor pri­va­te til­by­de­re ikke har lov til å ta ut pro­fitt på drif­ten.

– En­ten må Ap stil­le seg sam­men med bru­ker­ne og de an­sat­te og fel­les­ska­pet, el­ler sam­men med dis­se vel­ferds­pro­fi­tø­re­ne, sier Mox­nes.

SV er ikke like har­de i kly­pa. – Det har va­ert en vik­tig be­ve­gel­se i de­bat­ten om pro­fitt i velferd, også i Ap, sier nest­le­der Kir­sti Berg­s­tø.

Hun vi­ser til at op­po­si­sjo­nen i helse- og om­sorgs­ko­mi­te­en på Stor­tin­get tid­li­ge­re i år fikk gjen­nom et for­slag om re­gje­rin­gen må sik­re like lønns­vil­kår mel­lom ak­tø­rer som mot­tar of­fent­lig til­skudd til drift av helse- og om­sorgs­tje­nes­ter og of­fent­li­ge virk­som­he­ter.

– In­nen velferd står spørs­må­let om hvor ei­er kan få ut mest pen­ger i kon­kur­ran­se med lønns- og ar­beids­vil­kår. Der­for er det vik­tig å hind­re pri­va­ti­se­ring, sier Berg­s­tø.

Stil­ler Høie til veggs

Vi står på ar­beids­ta­ker­nes side, sva­rer Aps helse­po­li­tis­ke tal­s­per­son, Tu­va Mo­f­lag på kri­tik­ken fra Mox­nes.

– Vi er ikke like ka­te­go­ris­ke som Rødt, men vi er ty­de­li­ge på at det ikke er in­no­va­sjon når en pri­vat ak­tør kut­ter i de an­sat­tes lønns- og ar­beids­vil­kår.

Mo­f­lag for­tel­ler at Ap har sendt et skrift­lig spørs­mål til helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) hvor de ber ham sva­re for minste­lønns­sat­se­ne.

– Vi sy­nes det er dra­ma­tisk at lønns­for­skjel­le­ne er så sto­re. Det sier noe om hva som pres­ses når man skal få mer ut av om­sorgs­tje­nes­te­ne.

– Men det er i Ap-styr­te Oslo at lønns­for­skjel­le­ne er størst. Hva vil dere gjø­re med det?

– Vi vet at vår helse­by­råd har rea­gert på den­ne sa­ken og kom­mer til å føl­ge den opp. I Oslo øns­ker vi å dri­ve syke­hjem i kom­mu­nal regi fram­over, men så hen­ger det ved en del gam­le av­ta­ler. Jeg er helt trygg på at Tone (Tel­le­vik Dahl, journ. anm.) kom­mer til å ta tak i det­te. For ek­sem­pel kan vi se på om vi kan gjø­re noe i inn­kjøps­led­de­ne el­ler i reg­le­ne for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser.

ma­rie.de.rosa@dags­avi­sen.no

STIL­LER AP TIL VEGGS: Rødt-le­der Bjør­nar Mox­nes me­ner Ar­bei­der­par­ti­et må ta et ty­de­lig stand­punkt i spørs­må­let om pro­fitt i velferd. FOTO: LENE SØRØY NEVERDAL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.