Vil­le til Høy­re og Frp

– nå pe­ker han mot venst­re

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - bsk@dags­avi­sen.no ■ BJØRN S. KRISTIANSEN

KRF-VEI­VALG: Før 2017-val­get ba Krf­pro­fil An­ders Ty­vand par­ti­et om å gå i re­gje­ring med Høy­re og Frp. Nå vil han gå den and­re vei­en.

Få var nok klar over hvor ty­de­lig Krf-le­der Knut Arild Harei­de kom til å peke ut en kurs mot venst­re for par­ti­et, da Krf-lands­sty­ret var sam­let for to uker si­den. I ta­len Harei­de holdt, un­der­stre­ket parti­le­de­ren at KRF for­blir KRF, uan­sett hvil­ken vei par­ti­et ven­der seg.

Ar­gu­men­te­ne Harei­de bruk­te i ta­len, lån­te han fra parti­fel­le An­ders Ty­vand, og po­eng­ter­te sam­ti­dig at Ty­vand «per­son­lig fore­trek­ker at vi går inn i Sol­berg-re­gje­rin­gen».

Ty­vand, som var stor­tings­re­pre­sen­tant og par­ti­ets ut­dan­nings­po­li­tis­ke tal­s­per­son for­ri­ge pe­rio­de, be­kref­ter over­for Dags­avi­sen at han i ut­gangs­punk­tet fore­trek­ker et sam­ar­beid på høyre­si­den.

Ikke bare det:

– Før 2017 tok jeg til orde for å gå inn i re­gje­rin­gen med Høy­re og Frp – en re­gje­ring som vi had­de sam­ar­bei­det med gjen­nom fle­re år, sier Ty­vand.

Kan ikke over­se Frp

Men det var da. Nå har det po­li­tis­ke land­ska­pet end­ret seg og KRF må teg­ne kar­tet på nytt. For Ty­vands del be­tyr det at tu­ren vi­de­re går til venst­re.

Over­for Dags­avi­sen for­kla­rer han det slik:

– En ve­sent­lig del som har end­ret seg si­den jeg sa at vi bur­de gå inn i re­gje­rin­gen, er at Krf-lands­mø­tet før val­get i 2017 fat­tet et ved­tak om at vi ikke kan sit­te i re­gje­ring med Frp – et ved­tak som byg­ger på vur­de­rin­gen om at den po­li­tis­ke av­stan­den er for stor. Jeg for­står og har re­spekt for at man­ge me­ner det. Men jeg men­te li­ke­vel at vi kun­ne gitt det en sjan­se, og på­vir­ket re­gje­rin­gen i rik­tig ret­ning ved å gå inn. Så gjør Ty­vand det klart:

– Men det er ikke lett for meg å over­se lands­møte­ved­ta­ket vi har mot re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp. Og da er mitt ut­gangs­punkt, med en så ty­de­lig an­be­fa­ling fra parti­le- de­ren, at det er en far­bar vei for par­ti­et å sam­ar­bei­de til venst­re.

– Vil du si at du har snudd?

– Nei, men si­tua­sjo­nen rundt oss har end­ret seg. Da jeg tok til orde for re­gje­ring med de blå par­ti­ene, så had­de vi ikke et lands­møte­ved­tak mot Frp­sam­ar­beid. Det lig­ger der nå som en for­ut­set­ning for det val­get vi skal ta. Jeg tror man­ge i KRF fort­satt ser sen­trum­høy­re-sam­ar­beid som det bes­te al­ter­na­ti­vet. Men det er for øye­blik­ket ikke rea­lis­tisk.

– Kan ikke bli i skyg­gen

Det vei­er tungt for Ty­vand at blokk­dan­nel­sen i norsk po­li­tikk nå er så mas­siv at sen­trum er lagt øde.

– Vi må for­hol­de oss til den real­po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen – at den ty­de­li­ge blokk­dan­nel­sen gjør at vi står ale­ne i sen­trum. Jeg me­ner at vi ikke kan bli stå­en­de i skyg­gen av blok­ke­ne, men bli en del av et tro­ver­dig re­gje­rings­al­ter­na­tiv.

Sam­ti­dig be­dy­rer Ty­vand at han er av­slap­pet med tan­ke på hvem KRF set­ter seg ned til for­hand­lings­bor­det med.

– Det er Krfs po­li­tikk som gjør at jeg er Krf-er, ikke et in­tenst øns­ke om sam­ar­beid med spe­si­fik­ke par­ti­er. Jeg for­står skep­si­sen mot en for­plik­ten­de re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp. Og jeg for­står skep­si­sen mot SV. Men vi må for­hol­de oss til den po­li­tis­ke vir­ke­lig­he­ten vi er i. Jeg me­ner helt opp­rik­tig at uan­sett om vi sam­ar­bei­der til høy­re el­ler venst­re, så be­tyr beg­ge de­ler både ut­ford­rin­ger og mu­lig­he­ter for KRF.

NY KURS: An­ders Ty­vand var stor­tings­re­pre­sen­tant mel­lom 2013 og 2017, og Krfs ut­dan­nings­po­li­tis­ke tal­s­per­son. Han har iv­ret for å i re­gje­ring med Høy­re og Frp, men i lys av parti­le­der Knut Arild Harei­des ty­de­li­ge kurs mot et sam­ar­beid med venstre­si­den, me­ner Ty­vand at par­ti­et bør føl­ge etter. Her på Krfs lands­møte i 2015.FOTO: NED ALLEY/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.