Slip­per ny pla­te: – Min al­ler bes­te

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - KENNETH STENSRUD

MUSIKK: Sak­so­fo­nist Han­na Pauls­berg fra Ryg­ge har fått med seg en svensk stjer­ne på det nye stu­dio­al­bu­met.

■ Han­na Pauls­bergs jazz­kvar­tett har tid­li­ge­re gitt ut tre al­bum. Nå er hun klar med sin fjer­de: Daugh­ter of the Sun. På den­ne har hun fått med seg en fem­te mu­si­ker: Mag­nus Broo.

– Han er en av de sto­re euro­pe­is­ke trom­pe­tis­te­ne in­nen den­ne sjan­ge­ren, sier Pauls­berg.

Fri­ere tøy­ler

Svens­kens in­klu­de­ring har bi­dratt til å føre mu­sik­ken til Han­na Pauls­berg Con­cept i en ny ret­ning.

– Som jazz­mu­si­ke­re er vi all­tid in­ter­es­sert i å ut­ford­re oss selv og fin­ne nye må­ter å spil­le på.

– På hvil­ken måte har Broo på­vir­ket mu­sik­ken de­res?

– Vi ble mye fri­ere. Selv om vi har spilt sam­men i man­ge år, fin­nes det all­tid en li­ten usik­ker­het. Når han kom inn ble vi mye tryg­ge­re sam­men. Når det gjel­der selve mu­sik­ken, så er den nok litt mer ut­ford­ren­de å høre på. Den er litt mind­re til­gjen­ge­lig, men mer me­lo­disk, sva­rer Pauls­berg.

Har satt høye mål

Hun er strå­len­de for­nøyd med slutt­re­sul­ta­tet, og me­ner det er det bes­te de har gitt ut noen­sin­ne.

– Det er førs­te gang jeg sy­nes pla­ta mi ble skik­ke­lig bra. Jeg blir sjel­den for­nøyd, for­tel­ler hun.

Selve inn­spil­lin­gen gikk også over all for­vent­ning.

– Det er ikke all­tid like gøy å va­ere stu­dio. Da må man ofte gjø­re ting fle­re gan­ger, noe som gjør det vans­ke­lig å hol­de på det im­pro­vi­ser­te. Jaz­zen le­ver best live, men jeg sy­nes det li­ke­vel gikk vel­dig bra.

Al­bumcove­ret er for øv­rig la­get av Hei­da Mo­beck, kona til tromme­sla­ger Hans Hul­ba­ek­mo, og er in­spi­rert av cove­ret til Mi­les Davis’ stu­dio­al­bum Bitch­es Brew.

Spil­ler i Moss

Ski­va slip­pes of­fi­si­elt fre­dag 19. ok­to­ber. Sam­me uke spil­ler de sju kon­ser­ter i en egen li­ten re­lease­tur­né. Tors­dag kom­mer de til Are­na i Moss.

– Det gle­der jeg meg til. Det er all­tid ko­se­lig å kom­me hjem, sier ar­tis­ten som har hatt man­ge jern i il­den de sis­te åre­ne, blant an­net ban­det GURLS. ■ Se også JAZZ side 36

Den er litt mind­re til­gjen­ge­lig, men mer me­lo­disk. Han­na Pauls­berg, jazz­mu­si­ker kenneth.stensrud@dags­avi­sen.no

I VIN­DEN: Han­na Pauls­berg, blant an­net kjent fra ban­det GURLS, er klar med sin fjer­de pla­te fra Han­na Pauls­berg Con­cept. FOTO: JULIA MA­RIE NAGLESTAD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.