Nytt lag

Dagsavisen Østfold - - Sport - REIDAR SOLLIE Le­der for sports­av­de­lin­gen Twit­ter: @rei­dar­sol­lie

Lars La­ger­bäck kom til Nor­ge for halv­an­net år si­den for å byg­ge et nytt lag, et lag som skal kva­li­fi­se­re seg til fot­ballem i 2020.

Han bruk­te tid på å kart­leg­ge spil­ler­ne før han til slutt fant sin stam­me. Den er stort sett den sam­me gjen­gen som bare har ett tap på seks kam­per i år og er ube­sei­ret på Ul­le­vaal sta­dion.

For dem som er i tvil: Det nors­ke lands­la­get er i fram­gang tross tap i sis­te kamp.

Det er kan­skje det som tir­rer noen tu­sen eks­tra til Ul­le­vaal sta­dion i kveld, et lands­lag som i lø­pet av fire da­ger vil slå Slo­ve­nia og Bulgaria og der­med ha kon­troll på tet­plas­sen i sin pul­je i Na­tions League.

Men å byg­ge lag er en jobb med man­ge va­ri­ab­ler. I Lars La­ger­bäcks hode vil et norsk Em-lag i 2020 byg­ges rundt de unge pro­fi­le­ne Kris­tof­fer Ajer, San­der Ber­ge og Martin Øde­gaard. Alle tre er nå en del av stam­men. Men in­gen av dem spil­ler i kveld, med et mu­lig unn­tak av Ber­ge. Men han har ikke trent de to sis­te da­ge­ne på grunn av sli­ten kropp.

Martin Øde­gaard er et evig tema for nors­ke lands­lags­sje­fer, men i går spil­te han U21lands­la­gets kamp mot Tysk­land for­di han har for li­ten spille­tid til å star­te på lands­la­get. Kris­tof­fer Ajer er ska­det. San­der Ber­ge er sli­ten.

Tross alle for­fal­le­ne er La­ger­bäck og Per Joar Hansen snart i mål med å fin­ne ut av hvor­dan Nor­ge skal spil­le og hvil­ke rol­ler som skal fyl­les av hvem. På Is­land var La­ger­bäcks lag like for­ut­sig­bart som vind­styr­ken på Lau­gur­dals­vøll­ur.

Det er mer va­ria­belt kli­ma på Ul­le­vaal, men når det tvin­ges fram end­rin­ger i for­svar og midt­bane, må nye kon­stel­la­sjo­ner stå fram. Har Nor­ge den bred­den som skal til?

Og ennå gjen­står en ve­sent­lig de­talj som ikke er av­klart i svens­kens pus­le­spill: Hvem er Nor­ges spis­ser? El­ler ret­te­re: Hvem skal Jos­hua King få føl­ge av i an­gre­pet?

Vi kan få svar i kveld i en kamp der Nor­ge er fa­vo­rit­ter. 2–0.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.