Po­li­ti­ker-nei til OL i Sve­ri­ge

Dagsavisen Østfold - - Sport -

Stock­holms politikere øns­ker ikke at Sve­ri­ge skal søke om å få ar­ran­ge­re vin­ter-ol i 2026. – Ak­ku­rat nå mang­ler vi grunn­la­get og støt­ten til et vin­te­rol, men alle øns­ker et vin­te­rol i fram­ti­da, så spørs­må­let er mer når, sa Mo­de­ra­ter­nas Kö­nig Jerl­myr i går. Cen­ter­par­ti­ets Ka­rin Ern­lund sier at byen ikke sten­ger Ol-dø­ren per­ma­nent, men at 2026 ikke er det rik­ti­ge tids­punk­tet. Det kom fram un­der fel­les presse­kon­fe­ran­se fra Al­li­an­sen (Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na og Cen­ter­par­ti­et) og Miljö­par­ti­et i Stock­holm stads­hus. Al­li­anse­part­ner­ne vil ha ga­ran­ti­er for at OL ikke skal gå ut over skatte­be­ta­ler­ne. 12. april nes­te år er søk­nads­frist. (NTB)

FOT­BALL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.