Kas­ter ikke P-pil­ler

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ■ RUNA FJELLANGER runa.fjellanger@dags­avi­sen.no

Hei! Du, i da­gens Vårt Land vil du na­er­mest kas­te p-pil­ler på 14-årin­ger? Hva har egent­lig skjedd med KRFU?

– Jeg vil ikke kas­te p-pil­ler på noen, men jeg vil at de un­der 16 som har sex skal ha trygg og sik­ker sex. Un­ge er eks­tra sår­ba­re, og gra­tis pre­ven­sjon gir dem et in­sen­tiv til å snak­ke med helse­per­so­nell.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Geir Toske­dal i KRF er uenig med deg for­di 16-årin­ger er un­der sek­su­ell lav­al­der og han me­ner at gra­tis pre­ven­sjon vil øke sex­pres­set. Gir det me­ning? – Jeg sy­nes det er en vik­tig pro­blem­stil­ling, og det er noe vi har dis­ku­tert mye. Kon­se­kven­se­ne av uøns­ke­de gra­vi­di­te­ter er ver­re enn det å kun­ne til­by gra­tis pre­ven­sjon til de un­der 16. Jeg tror pres­set kom­mer av and­re ting. I dag kom­mer in­for­ma­sjo­nen en­ten gjen­nom dår­lig sek­su­al­un­der­vis­ning el­ler gjen­nom in­ter­nett.

Pres­ser man un­ge til å ha sex hvis man gir dem til­gang på pre­ven­sjon?

– Nei, det me­ner jeg ikke. Man gir hel­ler et til­bud til de få som har det så de kan ha sik­ker og trygg sex.

Sy­nes du ung­dom bør ven­te med å ha sex til de er over sek­su­ell lav­al­der?

– Den sek­su­el­le lav­al­de­ren er der for å be­skyt­te dem un­der 16, det me­ner jeg er bra og vik­tig. Jeg sy­nes at ung­dom må få god in­for­ma­sjon rundt sex, det er vik­tig at de opp­le­ver det som trygt. Når un­ge de­bu­te­rer er et valg den en­kel­te gjør selv, og ikke noe po­li­ti­ke­re kan leg­ge seg opp i. Men vi kan sik­re at un­ge får god in­for­ma­sjon og vei­led­ning av fag­per­so­nell, og hind­re at de blir pres­set til det. De­re i KRFU skal vel ta over i KRF etter hvert. Hvem skal kris­ten­kon­ser­va­ti­ve stem­me på da?

– De skal fort­set­te å stem­me på KRF. Vi er det par­ti­et som tar til tale for et kris­tent verdi­grunn­lag. Det vil vi all­tid gjø­re.

Trengs det ikke et par­ti for dem som er opp­tatt av streng sek­su­al­mo­ral?

– Da får de opp­ret­te et par­ti selv, hvis de me­ner at det er be­hov for det. Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Det er vel­dig vans­ke­lig å sva­re noe an­net enn Bi­be­len.

Det er lov det alt­så!

– Bi­be­len er selv­føl­ge­lig den bo­ken som har al­ler mest be­tyd­ning for meg, men det er and­re bø­ker som også har det. Bo­ken til Jens Stol­ten­berg er det mest in­ter­es­san­te jeg har lest på man­ge år. Den er utro­lig godt skre­vet, in­ter­es­sant og mor­som.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Å va­ere sam­men med min ny­gif­te mann og fa­mi­lie. Det bes­te er å slap­pe av og se en god se­rie uten noe stress.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– Når man­nen min ikke er hjem­me kjø­per jeg mas­se is og sjo­ko­lade­saus, så set­ter på en skik­ke­lig en dår­lig ro­man­tisk ko­me­die.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Det­te er et utro­lig po­li­tisk kor­rekt svar, men jeg må nes­ten si Kjell Mag­ne Bon­de­vik.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog for el­ler mot?

– Vel­dig mye, blant an­net barn som blir ut­satt for vold og over­grep.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Ange­la Mer­kel, så kun­ne vi snak­ket om hvor­dan vi skal møte flykt­nin­ger og om Euro­pas frem­tid.

FOTO: GUNNHILD SØRÅS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.