Til­ba­ke fra Irak

Be­ne­dic­te Haf­skjold le­der nød­hjel­pen i lan­det

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - KENNETH LIA SOLBERG TONE MAGNI FINSTAD VESTHEIM kenneth.lia.solberg@dags­avi­sen.no

I KRISE: Be­ne­dic­te Haf­skjold fra Dram­men le­der Kir­kens Nød­hjelps hu­ma­ni­ta­ere inn­sats i krigs­her­je­de Irak. Masse­gra­ve­ne etter IS’ her­jin­ger har gjort vel­dig sterkt inn­trykk på hen­ne.

Mens al­ler sis­te fase av kri­gen mot IS ra­ser i Mosul og hundre­tu­se­ner er for­dre­vet fra sine hjem i for­skjel­li­ge de­ler av Irak, sty­rer Be­ne­dic­te Haf­skjold fra Dram­men den hu­ma­ni­ta­ere inn­sat­sen til Kir­kens Nød­hjelp i lan­det.

– I Irak job­ber vi ho­ved­sa­ke­lig med in­ternt for­drev­ne ira­ke­re. Vi job­ber i lei­re som folk har måt­tet flyt­tet til, men også på hjem­ste­de­ne som vi hå­per folk kan flyt­te til­ba­ke til, for­tel­ler Haf­skjold til Dags­avi­sen Frem­ti­den.

35-årin­gen har le­det Kir­kens nød­hjelps Irak-kon­tor si­den ja­nu­ar i år, og har ny­lig tatt seg som­mer­fe­rie etter man­ge må­ne­ders in­tenst ar­beid.

Utro­lig ond­skap

– Vi har ar­bei­det i fem lei­re, tre av dem med je­si­di­er dre­vet på flukt i 2014, og to av dem med flykt­nin­ger fra Mosul. Vi job­ber blant an­net med å sik­re rent vann og hy­gie­nis­ke toa­lett­for­hold og de­ler ut hy­giene­ar­tik­ler som såpe, og så vi­de­re. På hjem­ste­de­ne re­pa­re­rer vi blant an­net in­fra­struk­tur og la­ger nye brøn­ner for å gi vann­til­før­sel til lo­kal­sam­funn, sier Haf­skjold.

Irak går en usik­ker fram­tid i møte. Noe av det som gjor­de ster­kest inn­trykk på Haf­skjold i Irak, var å se masse­gra­ver etter Is-an­grep mot je­si­di­er, en av Iraks mi­no­ri­te­ter, i Sin­jar.

– Øde­leg­gel­se­ne var enor­me. Når man ser mar­ke­rin­ge­ne etter masse­gra­ve­ne, slår det en at IS har be­gått ufat­te­lig mye gru­som­het. Man sit­ter igjen med man­ge spørs­mål, om hvor­dan er det mu­lig at vi men­nes­ker kan gjø­re så utro­lig mye både ondt, men også mye godt, sier Haf­skjold.

I fa­rens fot­spor

Haf­skjold voks­te opp i Løkke­berg­vei­en i Dram­men, gikk Bra­ger­nes barne­sko­le, på Bør­re­sen ung­doms­sko­le og på Dram­men vi­dere­gå­en­de sko­le. De­ret­ter pei­let hun seg ut mot ver­den.

– Min far job­bet i For­sva­ret og har hatt man­ge opp­drag ute for både FN og NATO. Jeg har all­tid visst at det var noe sånt jeg vil­le job­be med, sier hun.

Etter vi­dere­gå­en­de ble det back­pack­ing, hun job­bet som fri­vil­lig, be­gyn­te på ut­vik­lings­stu­di­er. I 2011 star­tet hun i Kir­kens Nød­hjelps be­red­skaps­grup­pe og hun har job­bet blant an­net i Li­be­ria og Li­ba­non, før hun tok over som le­der for Kir­kens Nød­hjelps ope­ra­sjo­ner i Irak.

– Vel­dig mo­ti­ve­ren­de

Selv om hun ser mye li­del­se og elen­dig­het i ar­bei­det, er det også mye som gle­der og gir mo­ti­va­sjon.

– Vi kan ikke løse sto­re po­li­tis­ke pro­ble­me­ne, men vi kan i alle fall sør­ge for at de grunn­leg­gen­de be­ho­ve­ne dek­kes, så det er vel­dig mo­ti­ve­ren­de, sier hun.

– Vi er vel­dig hel­di­ge i Nor­ge. Det er en stor kli­sjé, men det er sant og jeg ten­ker utro­lig mye på det, av­slut­ter hun.

FOTO: RIKKE ØSTERGAARD

STERKE INN­TRYKK: Be­ne­dic­te Haf­skjold sit­ter igjen med man­ge sterke inn­trykk etter å ha le­det Kir­kens Nød­hjelps hu­ma­ni­ta­ere ar­beid i Irak si­den ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.