En nød­ven­dig var­sel­lam­pe

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Ald­ri før har mi­li­taer­po­li­ti­et blitt vars­let om så man­ge sek­su­al­lov­brudd av per­soner i mi­li­ta­er tje­nes­te som ifjor. Øk­nin­gen fra åtte til 32 lov­brudd på fem år er en «kraf­tig var­sel­lam­pe», sa le­de­ren for Nor­ges Of­fi­sers­for­bund, Tor­bjørn Bon­go, til Ber­gens Ti­den­de for­ri­ge uke. De fles­te meld­te lov­brud­de­ne drei­er seg om sek­su­ell hand­ling uten sam­tyk­ke, og sek­su­elt kren­ken­de at­ferd.

Stør­re kvinne­an­del i For­sva­ret, bed­re rap­por­te­ring og stør­re vil­je til å mel­de fra er blant mu­li­ge år­sa­ker til øk­nin­gen.

For­sva­rets sta­ti­stikk over­ras­ker kan­skje For­sva­ret selv, men øk­nin­gen er i tråd med ut­vik­lin­gen vi ser el­lers i sam­fun­net. Sta­tis­tisk sen­tral­by­rås tall for 2016 vi­ser at an­tall an­meld­te sek­su­al­lov­brudd har økt med 48 pro­sent si­den 2014. Po­li­ti­et har re­gist­rert flere an­mel­del­ser av vold­tekt, sek­su­ell hand­ling og sek­su­elt kren­ken­de ad­ferd. Nes­ten 7.100 an­mel­del­ser ble re­gist­rert i 2016.

For­sva­rets sta­ti­stikk over­ras­ker kan­skje For­sva­ret selv, men øk­nin­gen er i tråd med ut­vik­lin­gen vi ser el­lers i sam­fun­net.

Også på Over­g­reps­mot­ta­ket i Oslo mer­ker de en øk­ning i hen­ven­del­ser, kun­ne Dags­avi­sen mel­de ons­dag. Ifjor opp­søk­te 18 pro­sent flere mot­ta­ket enn året før. Og man reg­ner med en øk­ning også i år.

Over­lege Hel­le Nes­vold me­ner medie­om­ta­le, an­nonse­kam­pan­jer, og se­ri­en «Skam»s søke­lys på te­ma­tik­ken har bi­dratt til å bry­te ned ta­bu­er, og sen­ke ters­ke­len for å mel­de fra om over­grep.

«Skam»-ef­fek­ten øns­kes vel­kom­men. Vi må fort­set­te å leg­ge til ret­te for en la­ve­re ters­kel for å mel­de fra, samt en høy­ere be­visst­het rundt hva som er ak­sep­ta­belt og ikke. Tro­lig vil øk­nin­gen i meld­te sek­su­al­lov­brudd fort­set­te. Det be­tyr ikke nød­ven­dig­vis at flere lov­brudd skjer. Men at vi er i ferd med å na­er­me oss en helt nød­ven­dig av­dek­king av vir­ke­lig­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.