Søn­dags­pres­ter

Bjar­te Tjøst­heim er ikke ale­ne om å va­ere for­vir­ret om hvil­ken rol­le en prest har.

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - HELGE SIMONNES er tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør i Vårt Land. Han skri­ver om te­ma­er i skja­e­rings­punk­tet sam­funn/re­li­gion. Twit­ter: @Helge­sim

Det er ikke så man­ge av dem, men få yr­ker blir mer tul­la med i of­fent­lig­he­ten enn pres­te­ne. NRK send­te ny­lig en un­der­hold­nings­se­rie der ko­mi­ke­ren og preste­søn­nen Bjar­te Tjøst­heim spil­te en noe for­vir­ret prest. NRK har en lang tra­di­sjon med å ka­ri­ke­re preste­rol­len. Ha­rald Hei­de Ste­en og Rolv We­sen­lund la­get kraft­full preste­sa­ti­re på 70-tal­let. Det var god­ar­tet hu­mor, men had­de ab­so­lutt sin virk­ning. Et stort fler­tall av nors­ke pres­ter la om sti­len, de vil­le for all del unn­gå å lig­ne på «bis­kop Fjert­nes».

Nå er det lo­ver og reg­ler som drar preste­rol­len i en ny ret­ning. Også i kir­ken er det blitt stue­rent å dri­ve med fag­for­enings­po­li­tikk, en­ten det skjer gjen­nom Teo­lo­ge­ne i Fag­for­bun­det el­ler i den tra­di­sjo­nel­le preste­for­enin­gen i Unio. Den har 2.500 med­lem­mer. En god del av dem er pen­sjo­nis­ter. De ser med for­und­ring på hva som skjer med preste­yr­ket.

Som­me­rens ny­het om guds­tje­nes­ter må av­ly­ses for­di pres­te­ne har krav på søn­dags­til­legg, skap­te nok sine re­flek­sjo­ner hos man­ge eld­re pres­ter. For en stor del av dem var ar­beids­miljø­lo­ven noe man ikke for­holdt seg til. Pres­te­ne opp­lev­de at de kun­ne sty­re sin ar­beids­tid selv. De had­de en «sa­er­lig uav­hen­gig stil­ling». Som ar­beids­gi­ver tjen­te Den nors­ke kir­ke på ord­nin­gen. Bror­par­ten av pres­te­ne la igjen langt flere ti­mer i me­nig­he­ten enn det som frem­kom på lønns­slip­pen. Pres­ten var et manns­yrke. I sto­re de­ler av kir­kens his­to­rie har det va­ert teo­lo­gisk be­grun­net av kvin­ner ikke skul­le va­ere pres­ter. På 60- og 70-tal­let var det en knall­hard ideo­lo­gisk kamp om kvinne­pres­ter. Den­ne kam­pen skap­te front­lin­jer som fort­satt pre­ger kir­ken.

Etter at Ing­rid Bjer­k­ås ba­net vei, er det blitt flere og flere kvin­ne­li­ge pres­ter. Man­ge av dem er små­barns­mød­re og ak­sep­te­rer ikke at all de­res tid står til me­nig­he­tens og kir­kens dis­po­si­sjon. Sam­ti­dig er manns­rol­len end­ret. Mo­der­ne menn tar langt mer an­svar hjem­me enn for bare én ge­ne­ra­sjon si­den. Det gjør at også mann­li­ge pres­ter tel­ler sine ar­beids­ti­mer. Når gam­le mønst­re bry­tes og nye rol­ler skal ska­pes, opp­står be­ho­vet for å lage re­gel­verk. Da kan man ver­ken på ar­beids­gi­ver- el­ler ar­beids­ta­ker­si­den neg­li­sje­re ar­beids­miljø­lo­ven. Fag­for­enin­ge­ne og den kir­ke­li­ge ar­beids­gi­ver­or­ga­ni­sa­sjo­nen KA har kon­klu­dert med at vil­kå­re­ne ikke er opp­fylt for at pres­ter står i «sa­er­lig uav­hen­gi­ge stil­lin­ger».

Den­ne ny­ori­en­te­rin­gen får sine kon­se­kven­ser. Ti­mer som bru­kes foran al­te­ret el­ler på preke­sto­len, må reg­nes som ar­beids­tid. For­be­re­del­se­ne li­ke­så. Det kan ikke len­ger for­ven­tes at en prest skal møte opp i kir­ken hver søn­dag. Vakt­lis­ter må set­tes opp og tids­for­bru­ket til hver kir­ke­lig hand­ling må be­reg­nes. I his­to­ri­en om den end­re­de preste­rol­len, hø­rer det også med at pres­ter ikke len­ger er nødt til å bo i me­nig­he­ten de job­ber. Tid­li­ge­re kul­tur­mi­nis­ter Thor­hild Wid­vey (H) opp­he­vet bo­plik­ten i en pro­sess som gikk så raskt at man­ge ikke fikk med seg hva som skjed­de. Like før kir­ken ble skilt fra sta­ten, ga hun pres­ten 50.000 kro­ner i eks­tra års­lønn, men da måt­te de sør­ge for å fin­ne bo­lig selv.

Det folk flest har for­bun­det med en prest, er ikke len­ger åpen­bart.

Men bo­plik­ten var ikke et øko­no­misk an­lig­gen­de. Det var en ord­ning for at pres­te­ne skul­le va­ere lett til­gjen­ge­lig for me­nig­he­ten. Nå kan en prest bo hvor som helst, og en­kel­te pres­ter stil­ler også spørs­mål om det er de som skal gå med døds­bud. Sam­let sett er det en mas­siv rol­le­end­ring som har skjedd. Det folk flest har for­bun­det med en prest, er ikke len­ger åpen­bart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.