Tar miljø­kam­pen ti

– Kan på­vir­ke po­li­tik­ken STORTINGSVALGET: – Hvis man­ge av dis­se miljø­ak­ti­vis­te­ne blir valgt, kan de ha po­ten­si­al til å på­vir­ke po­li­tik­ken på Stor­tin­get.

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - TOR SANDBERG tor.sandberg@dags­avi­sen.no

Det sier valg­fors­ker Jo­han­n­es Bergh ved Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning om at en rek­ke per­soner med til­knyt­ning til miljø­be­ve­gel­sen, øns­ker seg stor­tings­plass fra høs­ten.

Ras­mus Hans­son, Lars Halt­brek­ken og Arild Herm­stad er de mest kjen­te av miljø­ak­ti­vis­te­ne som kjem­per om stor­tings­plass. Den­ne grøn­ne trio­en er li­ke­vel bare top­pen av is­fjel­le­ne de så gjer­ne vil red­de.

Man­ge i MDG

Ikke over­ras­ken­de er det MDG som har flest kan­di­da­ter med for­bin­del­se til miljø­be­ve­gel­sen.

■ Al­le­re­de nevn­te Ras­mus Hans­son, som hå­per på fire nye år på Stor­tin­get, den­ne gang for Akers­hus, var ge­ne­ral­sek­reta­er i WWF Ver­dens Na­tur­fond.

■ Arild Herm­stad, som er første­kan­di­dat i Horda­land, le­det Fram­ti­den i våre hen­der i en år­rek­ke.

■ Une Ai­na Bast­holm, topp­kan­di­da­ten i Oslo, har hatt verv i Fram­ti­den i våre hen­der, og har også job­bet for Na­tur­vern­for­bun­det.

■ Stein Mal­ke­nes, som stil­ler til valg for MDG i Sogn og Fjor­da­ne, er tid­li­ge­re le­der av Na­tur­vern­for­bun­det.

■ Gjer­trud Berg, som stil­ler i Sør­trøn­de­lag, har også hatt verv i Na­tur­vern­for­bun­det.

■ Ing­vild Kes­sel, som stil­ler i Opp­land, har va­ert lo­kal­lags­le­der for Change­ma­ker.

■ Toi­ne C. San­nes i Nord­land, har bak­grunn fra Folke­ak­sjo­nen olje­fritt Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja. ■ Mar­tin Lø­ken i Hed­mark, har va­ert med i Na­tur og ung­dom.

■ Hå­kon Borch har verv i Na­tur­vern­for­bun­det og har også va­ert miljø­verns­jef i Stan­ge kom­mu­ne.

– MDG er i en egen ka­te­go­ri, etter som det­te er et miljø­par­ti som sprin­ger ut av miljø­be­ve­gel­sen. Man må kan­skje for­ven­te med de små for­hol­de­ne vi har i Nor­ge, at de sam­me per­sone­ne er ak­ti­ve på flere om­rå­der, be­mer­ker Bergh.

Fra glatt­cel­le til Rødt

De små for­hol­de­ne kom­mer også til ut­trykk i stor­tings­lis­te­ne til and­re par­ti­er.

■ Lars Halt­brek­ken, som i man­ge år le­det Na­tur­vern­for­bun­det, stil­ler som topp­kan­di­dat for SV i Sør-trøn­de­lag.

■ Ka­ri Eli­sa­beth Ka­ski har første­plas­sen for SV i Oslo. Hun var tid­li­ge­re nest­le­der i miljø­stif­tel­sen Zero. Før det var hun sen­tral­styre­med­lem i Na­tur og Ung­dom.

■ Erik Lun­de, Krfs tredje­kan­di­dat i Oslo, har også va­ert an­satt i Zero.

■ Mar­tin Hen­rik­sen, som al­le­re­de har stor­tings­plass for Ap i Troms, har også job­bet i Zero.

■ Ane Mar­grethe Ugel­vik, liste­topp for Rødt i Finn­mark, har bak­grunn fra Na­tur og ung­dom, og har er­fart å bli på­gre­pet av po­li­ti­et og plas­sert på glatt­cel­le etter å ha pro­te­stert mot gruve­drift i Førde­fjor­den.

– Det er in­ter­es­sant at også and­re par­ti­er, pri­ma­ert på venstre­si­den av norsk po­li­tikk, har et så na­ert sam­kvem med miljø­be­ve­gel­sen, me­ner Bergh.

– MDG sier selv at de er blokk­uav­hen­gi­ge.

– Ja, de sier det, men vel­ger­ne de­res kom­mer fra venstre­si­den i po­li­tik­ken, sva­rer Bergh.

Klima­psy­ko­log stil­ler

Det er også stor­tings­kan­di­da­ter som på and­re må­ter er el­ler har va­ert in­volvert i uli­ke ty­per miljø­ar­beid.

■ Re­bek­ka Borsch, Ven­st­res topp­kan­di­dat i Bus­ke­rud, er se­nior­råd­gi­ver i Miljø­di­rek­to­ra­tet.

■ Ås­mund Auk­rust, som har stor­tings­plass for Ap i Akers­hus, er styre­med­lem i Regn­skog­fon­det.

■ Ar­ne Na­evra er kjent som na­tur­fo­to­graf, og stil­ler nå som topp­kan­di­dat for SV i Bus­ke­rud.

■ Ke­til Kjen­seth, som har stor­tings­plass for Ven­st­re i Opp­land, har per­mi­sjon fra job­ben i Norsk Vann som job­ber for «å opp­fyl­le vi­sjo­nen om rent vann».

■ Per Es­pen Stok­nes, som blir om­talt av MDG som klima­psy­ko­log og fore­le­ser i grønn øko­no­mi, har andre­plass på par­ti­ets stor­tings­lis­te i Oslo.

– Vil miljø­ak­ti­vis­te­ne kun­ne san­ke man­ge eks­tra stem­mer for sine par­ti­er?

– Ikke nød­ven­dig­vis. Mil­jø- og klima­sa­ken nev­nes ofte av vel­ger­ne som vik­tig, men det vi­ser seg li­ke­vel at mil­jø ikke er en vin­ner­sak i prak­sis. Men man kan ar­gu­men­te­re mot det­te ved å vise til MDGS gjen­nom­brudd, sva­rer Bergh.

Man må kan­skje for­ven­te at de sam­me per­sone­ne er ak­ti­ve på flere om­rå­der.

Jo­han­n­es bergh, valg­fors­ker

WWF, FIVH OG NA­TUR­VERN­FOR­BUN­DET: Une Ai­na Bast­holm ge­ne­ral­sek­reta­er i WWF Ver­dens Na­tur­fond. Nå kjem­per de beg­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.