Beg­ge de sik­te­de i Stein­kjer er løs­latt

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Po­li­ti­et har løs­latt de to som er sik­tet etter at en kvin­ne ble fun­net død i Stein­kjer fre­dag. Beg­ge er fort­satt sik­tet for uakt­somt drap. – Det ble kon­klu­dert med at fa­ren for be­vis­for­spil­lel­se ikke er til ste­de, og føl­ge­lig var det hel­ler ikke grunn­lag for å be­g­ja­ere de to va­re­tekts­fengs­let. Sik­tel­sen opp­rett­hol­des, og sa­ken vil bli yt­ter­li­ge­re etter­fors­ket, opp­ly­ser po­li­ti­et i en presse­mel­ding.

Like etter klok­ken 5 fre­dag mor­gen fikk po­li­ti­et mel­ding fra am­bu­lan­sen om at det var fun­net en liv­løs per­son i en bo­lig i naer­he­ten av Stein­kjer sen­trum. Da po­li­ti­et kom, holdt am­bu­lanse­per­so­nel­let på med liv­red­den­de første­hjelp, men kvin­nen i 50-åre­ne ble er­k­la­ert død på ste­det.

Po­li­ti­et på­grep og sik­tet en mann og en kvin­ne. De to som er sik­tet for uakt­somt drap, nek­ter beg­ge straff­skyld, opp­lys­te for­sva­rer­ne de­res fre­dag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.