Null pro­blem med El­bil-fe­rie i Nor­ge

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ISABEL BECH

EL­BIL: Norsk el­bil­fe­rie går bra, med hur­tig­la­de­re fra Kris­tian­sand til Tromsø. Len­ger nord kan det bli mer ut­ford­ren­de, men det vik­tigs­te er uan­sett god plan­leg­ging.

■ – Det vik­tigs­te er å plan­leg­ge tu­ren og fin­ne ut hvor det er lade­sta­sjo­ner langs vei­en, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Jan Ivar Enge­bret­sen i NAF og re­kla­me­rer sterkt for NAFS rute­plan­leg­ger på nett,

Nord for Tromsø skor­ter det på hur­tig­la­de­re, noe som gjør at lade­ti­den fort kan bli rundt åtte ti­mer. El­lers i lan­det skal det fint gå an å dra på bil­fe­rie med el­bil. Sjekk www.lade­sta­sjo­ner.no.

Tes­tet ut el­bil­fe­rie

Ei som har er­fa­ring med nett­opp det­te er Ma­lin Ja­cob. Hun skri­ver for blog­gen Grøn­ne jen­ter, og dro på rund­tur i Sør-nor­ge med el­bil – rett og slett for å sjek­ke om det gikk an.

– Det gikk over all for­vent­ning! Det var mye enk­le­re enn vi had­de trodd, sier hun en­tu­si­as­tisk.

Tu­ren gikk fra Oslo til Tele­mark og Od­da, og de­ret­ter sør­over, til Hauge­sund, Stav­an­ger og Aren­dal. På for­hånd had­de hun og hen­nes to reise­kom­pan­jon­ger be­kym­ret seg for om de kom til å bli sit­ten­de fast midt på fjel­let, tom­me for strøm på bi­len.

Nett­opp det­te kal­les rekke­vidde­angst, et kjent be­grep for dem som kjø­rer el­bil og be­skri­ver red­se­len for å ikke kom­me fram før bi­len går tom for strøm. I Ja­cobs til­fel­le var rekke­vidde­angs­ten unød­ven­dig.

– Det var nes­ten litt skuf­fen­de. Vi vil­le dra den skik­ke­lig langt og se om det fak­tisk var mu­lig å dra på bil­fe­rie med el­bil, men det gikk jo så bra, sier hun.

Stør­re rekke­vid­de

Da­gens el­bi­ler har en helt an­nen rekke­vid­de enn de førs­te el­bi­le­ne som kom på mar­ke­det. Iføl­ge Enge­bret­sen kan bi­le­ne med størst rekke­vid­de kjø­re cir­ka 50 mil før de må la­des.

– Jeg tør ikke ga­ran­te­re at du kjø­rer fra Oslo til Trond­heim uten å måt­te lade bi­len. Det kom­mer helt an på kjøre­at­fer­den til sjå­fø­ren. Men da­gens bi­ler kjø­rer i cir­ka 50 mil uten å lade, kan­skje 60 til og med, sier han.

Ja­cobs kjør­te en bil med en rekke­vid­de på 200 km, og stop­pet rundt hver tred­je time. Lade­ti­den er fra 20 mi­nut­ter til en halv­time på hur­tig­la­de­sta­sjo­ne­ne.

– Det er an­ner­le­des enn en van­lig bil­tur, man må stop­pe for å lade ofte. Men det er jo uan­sett dei­lig å strek­ke på bei­na, sier hun. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

STØR­RE REKKE­VID­DE: Da­gens el­bi­ler har en helt an­nen rekke­vid­de enn de førs­te el­bi­le­ne som kom på mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.