Ny test kan gi svar på når man får Al­z­hei­mers

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Nors­ke og ame­ri­kans­ke fors­ke­re har ut­vik­let en gen­test som kan gi svar på når en per­son ut­vik­ler Al­z­hei­mer.

Pro­fes­sor Ole A. An­dre­as­sen ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo har va­ert med på å ut­vik­le tes­ten, skri­ver NRK. Han sier at alle men­nes­ker får syk­dom­men om man bare blir gam­mel nok. Han på­pe­ker at det vil ta tid før tes­ten blir tatt bruk i Nor­ge.

Al­z­hei­mers er den van­ligs­te for­men for de­mens. Iføl­ge An­dre­as­sen er tes­ten ba­sert på at spe­si­el­le gen­va­ri­an­ter av­gjør når syk­dom­men ut­vik­ler seg. Det vi­ser seg at syk­dom­men ut­vik­ler seg over en pe­rio­de på 20 år. Tes­ten kan gans­ke nøy­ak­tig for­tel­le når syk­dom­men bry­ter ut.

– Det kan va­ere vik­tig for den en­kel­te å vite om det­te, slik at en kan plan­leg­ge al­der­dom­men bed­re, og even­tu­elt end­re livs­stil som kan for­sin­ke ut­brud­det, sier han.

Tes­ten gir håp for å fin­ne ef­fek­tiv medi­sin mot Al­z­hei­mers. An­dre­as­sen på­pe­ker at mu­li­gens har da­gens be­hand­ling star­tet al­le­re­de når det er for sent. Ge­ne­ral­sek­reta­er i Folke­helsen, Lis­bet Rugt­vedt, har stor tro på tes­ten.

– Nå kan vi ha håp om at det blir mu­lig å ut­vik­le medi­si­ner, sier hun.

Forsk­nin­gen er et sam­ar­beid mel­lom Nor­ment (Norsk sen­ter for forsk­ning på men­ta­le syk­dom­mer) ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo og Cen­ter for Trans­la­tio­nal Ima­ging and Preci­sion Me­di­ci­ne ved Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia i San Diego. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.