Lo­ver lønns­oppr

• Rødt-le­de­ren ad­va­rer Stor­tin­get mot å gi seg selv mil­lion­lønn

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - BJØRN S. KRISTIANSEN

VALG 2017: I lø­pet av nes­te fire­års­pe­rio­de kom­mer stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne til å pas­se­re én mil­lion kro­ner i lønn. Kan­skje blir Rødt-le­der Bjør­nar Mox­nes én av dem.

■ Der­som Rødt gjør et så godt valg som det lig­ger an til i Oslo nå, kan par­ti­ets første­kan­di­dat i ho­ved­sta­den kom­me inn på Stor­tin­get.

– Jeg tror folk sy­nes det er helt håp­løst at de folke­valg­te, som skal re­pre­sen­te­re be­folk­nin­ga, blir en lønns­adel. Alt­så, det er det dob­belte av median­løn­na i Nor­ge, sier Mox­nes.

Rødt-le­de­ren rei­ser snart med stor­fa­mi­li­en på fe­rie til Kroa­tia, men har møtt Dags­avi­sen til lunsj i Oslo. Han får vann på møl­la når sam­ta­len drei­er inn på den so­li­de lønns­veks­ten stor­tings­re­pre­sen­tan­ter har nytt godt av den sis­te pe­rio­den. På fire år har den økt fra 836 579 kro­ner i året til 928 602 kro­ner.

Vil end­re stor­tings­løn­na

– Sam­ti­dig er det vel kre­ven­de å va­ere stor­tings­re­pre­sen­tant – det er mye jobb og re­pre­sen­tan­te­ne er unn­tatt fra ar­beids­miljø­lo­ven.

– Vel, det er kre­ven­de å job­be som hjelpe­plei­er. Som mora mi gjor­de i man­ge år, hun job­ba på syke­hjem. Hun ble uføre­tryg­det for­di hun ble ned­slitt, i ryg­gen og kne­et. De som ba­erer vel­ferds­sta­ten på sine skuld­re – det vil si i all ho­ved­sak da­mer in­nen­for plei­e­og om­sorgs­yr­ker – de har en tøff jobb. De blir slit­ne og uføre­tryg­det, og for­tje­ner mer lønn for stre­vet, sier Mox­nes, og fort­set­ter:

– Ikke et vondt ord om de på Stor­tin­get. Men jeg tror ikke de vin­ner gull­me­dal­jen i ka­te­go­ri­en ar­beids­be­last­ning. De job­ber også hardt, men de som tar de tyngs­te løf­te­ne i sam­fun­net får ikke noe sa­er­lig pre­sti­sje, de får ikke noe sa­er­lig lønn å skry­te av, og de en­der ofte på uføre­trygd. Jeg tror ikke de har noen for­stå­el­se for at po­li­ti­ker­ne skal tje­ne over det dob­belte av dem.

– Bør Stor­tin­get leg­ge opp til en an­nen

De som tar de tyngs­te løf­te­ne i sam­fun­net får ikke noe sa­er­lig pre­sti­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.