Nytt kon­sept skal sen­de le­ger på hjemme­be­søk

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

I et nytt kon­sept, Hjem­me­le­ge­ne, skal le­ge­ne kom­me til pa­si­en­ten, ikke om­vendt. Må­let er å av­las­te en al­le­re­de pres­set fast­lege­tje­nes­te.

– Tan­ken er å ska­pe en søm­løs tje­nes­te til­rette­lagt for pa­si­en­te­ne, for å unn­gå at det all­tid er den syke som må opp­søke den fris­ke, sier dag­lig le­der Ni­co­lai Skars­gård i Hjem­me­le­ge­ne til VG.

Tan­ken bak kon­sep­tet er blant an­net at av­last­ning av kø­ene på lege­kon­to­re­ne kan kor­te ned syke­fra­va­er. Syk­dom kan bli av­dek­ket tid­li­ge­re hos dem som kvi­er seg for å opp­søke lege, og det vil va­ere mer prak­tisk for dem som er ale­ne med flere barn, på­pe­ker Skars­gård.

Tom Wil­ly Chris­ti­an­sen som le­det Helse- og om­sorgs- de­par­te­men­tets pro­sjekt for ut­for­ming og inn­fø­ring av fast­lege­ord­nin­gen i 2001, er be­kym­ret over det øken­de an­tal­let opp­ga­ver fast­le­ger får.

– Det­te had­de fun­gert godt der­som lege­be­man­nin­gen had­de økt. Men det har den ikke, på­pe­ker han.

Si­gurd Røt­nes, fun­ge­ren­de av­de­lings­di­rek­tør i Helse­di­rek­to­ra­tet, me­ner føl­gen­de om fast­lege­ord­nin­gen:

– Den fun­ge­rer bra, men kan ut­vik­les og for­bed­res.

Hjem­me­le­ge­ne be­står av et team på sju per­soner, blant an­net le­ger, ut­vik­le­re, øko­no­mer og de­sig­ne­re. De mo­bi­li­se­rer le­ger rundt om i lan­det til å ta del i kon­sep­tet.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.