Ber ha­vari­kom­mi­sjo­nen grans­ke båt­bran­nen i Oslo­fjor­den

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Hoved­red­nings­sen­tra­len (HRS) Sør-nor­ge vil be ha­vari­kom­mi­sjo­nen grans­ke båt­bran­nen ved Hvit­s­ten i Oslo­fjor­den lør­dag kveld. En per­son er be­kref­tet om­kom­met.

Det var po­li­ti­et som be­kref­ter døds­fal­let over­for VG.

– Vi har en be­kref­tet om­kom­met, sa inn­sats­le­der for po­li­ti­et, Erik Loe, til avi­sa lør­dag.

En per­son ble hen­tet til­syne­la­ten­de uskadd opp av van­net fra den over­ten­te bå­ten, men den and­re ble sit­ten­de fast. Klok­ka 19.36 meld­te red­nings­mann­ska­pe­ne om at en per­son ble tatt opp av van­net og tatt hånd om av helse­per­so­nell.

HRS Sør-nor­ge vil be ha­vari­kom­mi­sjo­nen grans­ke bran­nen, sier red­nings­le­der Ei­rik Val­le i HRS til NRK.

– Det er noe spe­si­elt at folk blir sit­ten­de fast un­der en båt som er i brann, sier han.

– Vi har over­latt til po­li­ti­et å klar­gjø­re for­lø­pet. Vi re­gist­re­rer at bå­ten var over­tent, den brant ned og sank rett uten­for Hvit­s­ten. Per­sonen som var fast i bå­ten ble fri­gjort av yt­ter­li­ge­re red­nings­dyk­ke­re fra brann­ve­se­net før den sank.

Val­le sier HRS har vars­let Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet som igjen vil gjø­re hen­ven­del­se til ha­vari­kom­mi­sjo­nen for even­tu­elt å kun­ne se noe på år­saks­sam­men­hen­gen.

Red­nings­skøy­ta Elias, et Sea King red­nings­he­li­kop­ter og dyk­ke­re og en brann­båt fra Oslo brann- og red­nings­ve­sen bi­sto i ar­bei­det. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.