– Ver­den er blitt far­li­ge­re

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - MATS RØNNING

TRUSLER: Ter­ror­trus­ler og sik­ker­hets­po­li­tis­ke spen­nin­ger har gjort ver­den far­li­ge­re og mind­re for­ut­sig­bar de sis­te fire åre­ne, sier stats­mi­nis­ter Er­na Solberg (H).

■ En rek­ke kri­ser og uven­te­de po­li­tis­ke ven­din­ger har pre­get Sol­bergs fire år som norsk stats­mi­nis­ter. Olje­pris­fal­let skap­te en øko­no­misk ned­tur som Nor­ge ennå ikke er kom­met helt opp av. Flykt­ning­kri­sen i 2015 sat­te det nors­ke mot­taks­ap­pa­ra­tet på har­de prø­ver, og de po­li­tis­ke spen­nin­ge­ne er ikke blitt mind­re mel­lom Nor­ge og Russ­land.

Uten­for lan­dets gren­ser ra­ser kri­ge­ne i Sy­ria og Je­men vi­de­re, Tyr­kia har tatt nye lan­ge steg i ret­ning av det auto­ri­ta­ere, NordKorea fort­set­ter utret­te­lig å sky­te opp sine ra­ket­ter, Stor­bri­tan­nia har stemt fram sitt brexit, USA har gitt ver­den pre­si­dent Trump, og det ene gru­som­me ter­ror­an­gre­pet av­lø­ser det and­re – også i Euro­pa.

– Ver­den er blitt far­li­ge­re på grunn av ter­ro­ren og mer usik­ker og ufor­ut­sig­bar på grunn av sik­ker­hets­po­li­tik­ken, kon­klu­de­rer stats­mi­nis­te­ren når hun opp­sum­me­rer fire­års­pe­rio­den.

Øk­te bud­sjet­ter

Solberg kon­sta­te­rer at ti­de­ne har for­and­ret seg si­den mu­rens fall, da man­ge land tok ut det hun be­skri­ver som en «freds­ge­vinst» og re­du­ser­te sine for­svars­bud­sjet­ter.

– Nå er vi nødt til å øke for­svars­bud­sjet­te­ne i NATO, ikke minst for­di Russ­land har be­ty­de­lig stør­re mi­li­ta­er ka­pa­si­tet og kamp­kraft enn før.

Er­na Solberg gikk til val­get i 2013 med løf­ter om å tryg­ge Nor­ge og heve norsk be­red­skap. Den mye om­tal­te rap­por­ten fra Riks­re­vi­sjo­nen om sik­ring av bygg og vik­tig in­fra­struk­tur bru­kes av op­po­si­sjo­nen som in­di­ka­sjon på at re­gje­rin­gen hen­nes har mis­lyk­tes.

– Stor­tin­get kun­ne ha gått igjen­nom hvert enes­te sik­rings­til­tak på lis­ten og fått til svar at re­sul­ta­te­ne nå er mye bed­re enn de var da Riks­re­vi­sjo­nen gjor­de sine un­der­sø­kel­ser. Vi har tatt selv­kri­tikk for si­tua­sjo­nen i 2015. Den var for dår­lig, sier hun.

– God be­red­skap

Rap­por­ten fra Riks­re­vi­sjo­nen er hel­ler ikke et godt mål på den sam­le­de nors­ke be­red­ska­pen, fram­hol­der stats­mi­nis­te­ren.

– Rap­por­ten tar for seg én li­ten bit, nem­lig hvor­dan vi har sik­ret en­kel­te bygg med pla­ner. Norsk be­red­skap fav­ner selv­sagt mye bre­de­re enn det­te, sier Solberg.

Hun hev­der nors­ke be­red­skaps­styr­ker er bed­re trent og har stør­re ope­ra­tiv evne enn før, så vel i For­sva­ret som i po­li­ti­et.

– Bud­sjet­te­ne til be­red­skaps­trop­pen er dob­let, vi har topp­tren­te Ip3-styr­ker fra po­li­ti­et på over 1.000 mann rundt om i hele lan­det, og vi har sør­get for at re­spons­ti­den er roms­li­ge­re for he­li­kopt­re­ne på Ryg­ge og Bardu­foss. Vi har job­bet sys­te­ma­tisk for å bed­re be­red­ska­pen – og den er blitt bed­re i hele lan­det, hev­der stats­mi­nis­te­ren.

Tre fak­to­rer

– Ja, ver­den er blitt far­li­ge­re, sier Nupi-fors­ker Iver B. Neu­mann.

At han kon­klu­de­rer på sam­me måte som stats­mi­nis­te­ren, skyl­des først og fremst at tre kon­kre­te fak­to­rer er for­ster­ket si­den 1990-tal­let. At land som Russ­land, Iran, Tyr­kia og Ki­na er blitt mer fram­over­len­te og selv­sik­re i uten­riks- og sik­ker­hets­po­li­tik­ken, er fak­tor num­mer 1.

– Men vik­ti­ge­re er at USAS vil­je til å va­ere ver­dens le­den­de makt ikke er like åpen­bar som før. Det var en ut­vik­ling som star­tet un­der Oba­ma, men Trump gjør det­te enda vans­ke­li­ge­re ved at han er så ufor­ut­si­ge­lig, sier Neu­mann.

Nye ak­tø­rer med stør­re spille­rom på den in­ter­na­sjo­na­le are­na, først og fremst ter­ro­ris­ter, er en tred­je fak­tor.

– Men her opp­trer pres­se og po­li­ti­ke­re gans­ke his­to­rie­løst. Ter­ror­trus­se­len er his­to­risk ikke spe­si­elt stor i vår del av ver­den. Ter­ror ram­met langt flere på slut­ten av 1800-tal­let, sier Neu­mann. (NTB)

FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

MIND­RE FOR­UT­SIG­BAR: Ver­den er blitt mind­re for­ut­sig­bar, kon­klu­de­rer stats­mi­nis­ter Er­na Solberg (H). Her sam­men med en ma­rine­je­ger un­der et be­søk til Ma­rine­je­ger­kom­man­do­en ved Ram­sund Or­logs­sta­sjon i mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.