Bo bil­lig i fe­rien

• Fort­satt man­ge le­di­ge hyt­ter lan­det rundt

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - TOR SANDBERG tor.sandberg@dags­avi­sen.no

FE­RIE: Li­te fe­rie­bud­sjett? Nå kan du bli hytte­ei­er for en natt for 400 kro­ner.

■ Av for­ri­ge ons­dags ut­ga­ve av Dags­avi­sen gikk det fram at nord­menn som skal på uten­lands­fe­rie, i gjen­nom­snitt vil bru­ke 26.500 kro­ner i år. De som fe­rie­rer i Nor­ge vil gjen­nom­snitt­lig bru­ke snaut 7.800 kro­ner, iføl­ge tall fra Spare­bank 1.

Men fe­rie­tu­ren kan bli langt bil­li­ge­re enn det, på­pe­ker Las­se Heim­dal, ge­ne­ral­sek­reta­er i Norsk Fri­lufts­liv.

– Det er in­gen grunn til å be­ta­le i dyre dom­mer for å rei­se til Sy­den, for luk­sus­li­vet er sann­syn­lig­vis na­er­me­re enn du aner. Det å set­te av tid i som­mer til å leie en hyt­te i noen da­ger, er en flott mu­lig­het for na­tur­opp­le­vel­ser som en ikke har tid til i en tra­vel hver­dag, på­pe­ker han.

Mye for pen­ge­ne

Flere uli­ke sel­ska­per og or­ga­ni­sa­sjo­ner lei­er ut hyt­ter for en re­la­tivt bil­lig pen­ge, og har også le­di­ge hyt­ter på kort var­sel.

– Vi har noen ny­åp­ne­de hyt­ter det fort­satt er mu­lig å leie. En av dis­se, Svart­ås­hyt­ta, er ny­res­tau­rert og er blitt vel­dig fin. Den lig­ger i Vest­by og har plass til åtte per­soner, for­tel­ler Ter­je And­re­sen i Oslo­fjor­dens Fri­lufts­råd.

– På våre hyt­ter er både båt, garn og fiske­stang in­klu­dert i hytte­leia, opp­ly­ser Hei­di Bren­den ved Fri­luft­stor­get i Kongs­berg.

– Stat­skog har hyt­ter fra 400 kro­ner per døgn for de enk­les­te, og opp til tu­sen­lap­pen. Vi har også noen stør­re hyt­ter som er eg­net for flere fa­mi­li­er og stør­re grup­per. De lig­ger på rundt 3.000 kro­ner per natt, for­tel­ler Eva Kris­tin Grøn­dal hos lan­dets størs­te grunn­ei­er.

De to­talt 70 hyt­te­ne Stat­skog lei­er ut for kort­tids­leie, lig­ger føl­ge­lig spredt over hele lan­det.

– Vi har nå le­di­ge hyt­ter i Troms, Nord­land, Trøn­de­lag, Opp­land, Hed­mark, Tele­mark, Bus­ke­rud, Ro­ga­land og i Ag­der­fyl­ke­ne, opp­ly­ser Grøn­dal.

– Hvor­for så man­ge?

– Vi har inn­trykk av og er­fa­ring med at folk sit­ter på gjer­det og ven­ter på den gode va­er­mel­din­gen, sva­rer Grøn­dal.

– Den le­di­ge ka­pa­si­te­ten i juli er stort sett på uke­da­ger. Hel­ge­ne er stort sett al­le­re­de opp­tatt. I au­gust har vi man­ge da­ger le­dig på de fles­te hyt­te­ne, samt en og an­nen helg, som er le­dig ak­ku­rat nå. Hyt­ter i Hed­mark som lig­ger ved fiske­vann, er etter­spurt og her er det li­te igjen, fort­set­ter hun.

Mo­sjon på kjø­pet

– Hvor til­gjen­ge­li­ge er dis­se hyt­te­ne?

– Noen av hyt­te­ne våre har par­ke­ring ved dø­ra el­ler like ved, mens and­re er skik­ke­li­ge vill­marks­hyt­ter som kre­ver opp­til 3 ti­mers gan­ge. Det gjel­der for ek­sem­pel for hyt­ter i Njar­dar­heim i Ro­ga­land/ Ag­der, Hol­den Fjell­gård i Snå­sa i Trøn­de­lag, og Leina­hyt­ta ved Alte­vatn i Troms. Her kan egen båt va­ere et al­ter­na­tiv til lan­ge fot­tu­rer fram til hytte­døra, sva­rer Grøn­dal.

For den som even­tu­elt måt­te fun­de­re på å kjø­pe seg et fast fe­rie­sted i ste­det, lig­ger det nå ute hyt­ter på Finn.no fra 450.000 kro­ner.

For det be­lø­pet kan du i ste­det til­brin­ge hele fe­rien på de bil­ligs­te hyt­te­ne til Stat­skog de nes­te 30 åre­ne, og vel så det.

FOTO: TORKEL SKOGLUND

KAN BLI DIN: Ab­bor­bua i Vå­ler på Finn­sko­gen er en av de 70 hyt­te­ne som Stat­skog lei­er ut. Den har plass til seks per­soner og kos­ter blant an­net der­for noe mer enn de bil­ligs­te ut­lei­e­hyt­te­ne de­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.